ಜಿಡಿಪಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । GDP Full Form In Kannada And English

ಜಿಡಿಪಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । GDP Full Form In Kannada

gdp full form in kannada , gdp full form in kannada meaning, what is the full form of gdp, gdp full form in english, GDP In Kannada, gdp ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಜಿಡಿಪಿ full form, ಜಿಡಿಪಿ full form in kannada, ಜಿಡಿಪಿ ಎಂದರೇನು?, gdp meaning in Kannada, ಜಿಡಿಪಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

GDP Full Form In Kannada and English

Spardhavani Telegram

ಜಿಡಿಪಿ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Full Form And Meaning In Kannada

GDP Full Form In English

GDP :- Gross Domestic Product

ಜಿಡಿಪಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

ಜಿಡಿಪಿ :- ಒಟ್ಟು ದೇಶಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ

GDP ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

  1. Gross Domestic Product
  2. Gross Domestic Profit
  3. Gross Domestic Purchase
  4. Gross Domestic Performance
  5. Gross Domestic Potential
  6. Gross Domestic Progress
  7. Gross Domestic Production
  8. Gross Domestic Profitability
  9. Gross Domestic Projection
  10. Gross Domestic Policy
 GDP Full Form In Kannada
GDP Full Form In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *