ಪಿಡಿಒ Full Form | PDO Full Form In Kannada

ಪಿಡಿಒ Full Form | PDO Full Form In Kannada

PDO Full Form In Kannada, pdo meaning in kannada, ಪಿಡಿಒ Full Form In Kannada, ಪಿಡಿಒ full form in english, ಪಿಡಿಒ full form , pdo full form in panchayat, gram panchayat panchayat development officer in kannada

PDO Full Form In Kannada

ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

Spardhavani Telegram
Full Form And Meaning In Kannada

PDO Full Form In English

PDO :-Panchayat development officer

ಪಿಡಿಒ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಪಿಡಿಒ :- ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಪಿಡಿಒ Full Form | PDO Full Form In Kannada

PDO ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

  1. Personal Data Officer
  2. Python Database Object
  3. Persistent Data Object
  4. Programmable Digital Output
  5. Public Display Officer
  6. Principal Delivery Officer
  7. Participatory Development Organization
  8. Project Development Objective
  9. Petroleum Development Oman
  10. Police Department Organization

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

FDA And SDA Full Form in Kannada

ಪಿಡಿಒ Full Form

ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ

MLA Full Form In Kannada

KSRTC Full Form In Kannada

IAS Full Form In Kannada

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

ಪಿಯುಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *