ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ । MLA Full Form In Kannada

ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ । MLA Full Form In Kannada

mla full form in kannada , ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ , mla full form list in kannada pdf , mla full form kannada meaning, mla full form in english, ಎಂಎಲ್ಎ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್,

MLA Full Form In Kannada

ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

Spardhavani Telegram
Full Form And Meaning In Kannada

MLA Full Form In English

MLA :- Member of Legislative Assembly

ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ

ಎಂ ಎಲ್ ಎ :- ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯ

MLA ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

  1. MLA: MLA: Modern Language Aptitude
  2. MLA: Modern Language Association
  3. MLA: Medical Library Association
  4. MLA: Museums, Libraries, and Archives
  5. MLA: Military Lending Act
  6. MLA: Master of Liberal Arts
  7. MLA: Municipal Licensing and Standards
  8. MLA: Mortgage Loan Agreement
  9. MLA: Main Landing Gear
ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ । MLA Full Form In Kannada
ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ । MLA Full Form In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

FDA And SDA Full Form in Kannada

ಪಿಡಿಒ Full Form

ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *