ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿಗಳು [1-395] । Indian Constitution in Kannada Language

Indian Constitution Articles in Kannada, ಈ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು 395. ವಿಧಿಗಳು, 8 ಅನುಸೂಚಿಗಳು, 22 ಭಾಗಗಳು, [...]

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು | Bharatada Samvidhana Yavaga Jarige Bandithu Kannada

bharatada samvidhana yavaga jarige bandithu kannada , ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು, when did the [...]

ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು | Fundamental Duties in Kannada

fundamental duties in kannada , ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, kannada fundamental duties kannada, 11 ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, FDA, [...]

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು | Fundamental Rights

mulabhuta hakkugalu, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, fundamental rights in kannada, kannada fundamental rights kannada, Kannada Mulabhuta Hakkugalu, [...]

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ನೋಟ್ಸ್ | Indian Constitution Notes In Kannada

Indian Constitution in Kannada, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ, bhartiya samvidhan in kannada, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಭಾರತದ [...]

5 Comments

ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕನ್ನಡ | Preamble Of Indian Constitution In Kannada

Indian Constitution Preamble In Kannada, ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕನ್ನಡ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, constitution [...]

ಸಂವಿಧಾನದ 25 ಭಾಗಗಳು | Parts Of Indian Constitution In Kannada

25 Parts Of Indian Constitution In Kannada, ಸಂವಿಧಾನದ 25 ಭಾಗಗಳು , ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗಗಳು, ಸಂವಿಧಾನದ [...]

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರವಲು ಅಂಶಗಳು | Borrowed Features Of Indian Constitution

Borrowed Features Of Indian Constitution Borrowed Features Of Indian Constitution , borrowed features of indian [...]

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ | Committees Of Constituent Assembly In Kannada

committees of constituent assembly, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ, major committees of constituent assembly in kannada, 1st [...]

ಗಾಂಧಿಯುಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು | Gandhi Yuga Questions And Answers In Kannada

gandhi yuga in kannada, ಗಾಂಧಿಯುಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ , gandhi yuga mattu rashtriya horata, gandhi [...]