tatsama tadbhava padagalu in kannada | ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ | tatsama tadbhava roopa kannada

images 1

tatsama tadbhava padagalu in kannada | ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ | tatsama tadbhava roopa kannada

ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿವೆಯೋ ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ‘ ತತ್ಸಮ ‘ ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ . ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪದಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪದಗಳೇ ‘ ತದ್ಭವ ‘ ಗಳು , ತತ್ಸಮಗಳು ತದ್ಭವಗಳಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು .

1. ‘ ಅ ‘ ಕಾರಾಂತಗಳು , ‘ ಏ ‘ ಕಾರಾಂತಗಳಾಗುತ್ತವೆ .

ಉದಾ : ದಯಾ – ದಯೆ , ಬಾಲಾ – ಬಾಲೆ , ಗಂಗಾ – ಗಂಗೆ . ‘

2. ಈ ‘ ಕಾರಾಂತಗಳು ‘ ಇ ‘ ಕಾರಾಂತಗಳಾಗುತ್ತವೆ .

ಉದಾ : ನದೀ – ನದಿ , ಕಾವೇರೀ – ಕಾವೇರಿ , ಗೌರೀ – ಗೌರಿ

3. ಪದಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ‘ ಋ ‘ ಅಕ್ಷರವು ‘ ರಿ ‘ , ‘ ರು ‘ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು !

ಉದಾ : ಋತು – ರುತು , ರಿತು , ಋಣ – ರಿಣ , ರುಣ .

4 , ‘ ಋ ‘ ಕಾರಗಳು ‘ ಅರ್ , ಆರ್ ‘ , ಕಾರಗಳಾಗುವುವು . ಉದಾ : ಕತೃ – ಕರ್ತಾರ , ದಾತೃ – ದಾತಾರ , ನೇತೃ – ನೇತಾರ

5. ‘ ನ್ ‘ ಕಾರಾಂತ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ- ‘ ನ್ ‘ ಕಾರ ಲೋಪವಾಗುತ್ತದೆ .

ಉದಾ : ರಾಜನ್ – ರಾಜ , ಕರಿನ್- ಕರಿ , ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮ , ವಿಷ್ಣುನ್ – ವಿಷ್ಣು , ಮಹೇಶ್ವರನ್ -ಮಹೇಶ್ವರ

ವರ್ಗದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತದೆ .

ಉದಾ : ಚತುರ – ಚದುರ , ದೀಪಿಕಾ – ದೀವಿಗೆ , ಆಕಾಶ ಆಗಸ .

ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರಗಳಾಗುತ್ತವೆ .

ಉದಾ : ಘಂಟಾ – ಗಂಟೆ , ತೂಕ – ಗೂಗೆ , ಅರ್ಥ್ಯ – ಅಗ್ಗ :

8. ‘ ಯ ‘ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ‘ ಜ ‘ ಅಕ್ಷರವು ಬರುವುದು .

ಉದಾ : ಯಶ – ಜಸ , ಯಜ್ಞ -ಜನ್ನ , ಯೋಗಿ – ಜೋಗಿ ,

9 , ‘ ಶ ‘ ಹಾಗೂ ‘ ಷ ‘ ಅಕ್ಷರಗಳು ‘ ಸ ‘ ಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ .

ಉದಾ : ಪಶು – ಪಸು , ಹರ್ಷ – ಹರುಸ , ಶೇಷಾ – ಸೇಸೆ .

10. ಕ್ಷ ‘ ಅಕ್ಷರವು ದ್ವಿತ್ವ ಕ ‘ , ದ್ವಿತ್ವ ‘ ಚ ‘ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು .

ಉದಾ : ಅಕ್ಷ – ಅಚ್ಚ , ಅಕ್ಷರ – ಅಕ್ಕರ , ಲಕ್ಷ – ಲಕ್ಕ

11. ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಸರಳರೂಪ ಹೊಂದುತ್ತವೆ .

ಉದಾ : ಚಂದ್ರ- ಚಂದಿರ , ತಾಣ – ತರಣ , ಭಕ್ತ – ಬಕುತ

 

tatsama tadbhava padagalu in kannada

ಉತ್ಸಾಹ – ಉಕೈಹ ,ಮೂರುತಿ- ಮೂರ್ತಿ ,ಹೃದಯ- ಎದೆ, ರತ್ನ- ರತುನ,ವರ್ಷ -ವರುಷ , ಅರ್ಘ – ಅಗ್ಗ ; ಘಂಟೆ – ಗಂಟೆ;ಜ್ಞಾನ – ಜಾನ

ಶುದ್ಧ- ಸುದ್ಧ ,ಲೋಕ – ಲೋಗ ,ಜ್ಞಾನಿ -ಜಾನಿ ,ಕಾಕ- ಕಾಗೆ ,ಸುಖ- ಸೊಗ ,ವಿಸಾರ -ಬಿತ್ತರ ,ಹಕ್ಕಿ -ಪಕ್ಷಿ ,ಕಥೆ -ಕತೆ ,ಕೋಕಿಲ – ಕೋಗಿಲೆ

ಮಾತೃ – ಮಾತೆ ,ಆಶ್ರಯ – ಆಸರೆ

,ಭಾಷೆ – ಬಾಸೆ ,ನಿತ್ಯ -ನಿಚ್ಚ ,ಗುರು -ಗೊರವ,ಅಂಕುಶ -ಅಂಕುಸ,ಅಟವಿ -ಅಡವಿ ,ಧರ್ಮ -ದುಮ ,ವಿದ್ಯಾ- ಬಿಜೆ ,ಯಜ್ಞ -ಜಘ್ನ ,ಅಂಕ- ಅಂಕಿ ,ಆಶ್ವರ್ಯ – ಅಚ್ಚರಿ, ಶಿವ -ಸಿವ 

, ಮುಖ – ಮೊಗ,ಆಕಾಶ-  ಆಗಸ ,ವರ್ಣನೆ- ಬಣ್ಣನೆ ,ಈಶ – ಈಸ,ಋಣ -ರಿಣ,ಕುರುಂಟ – ಗೊರಟೆ ,ಮಾನುಷ್ಯ- ಮಾನಸ ,ಮರೀಚ – ಮೆಣಸು ,ಅನ್ಯಾಯ- ಅನ್ನೆಯ ,ಸಾಹಸ . – ಸಾಸ,ಗಹನ- ಗಾನ.ನಿಷ್ಟಾ – ನಿಟ್ಟೆ ,ಆಮೃತ – ಆಮರ್ದು ,ಅಂಗುಷ್ಟ – ಉಂಗುಟ , ಕೂಷ್ಮಾಂಡ – ಕುಂಬಳ ,ತೃತೀಯಾ – ತದಿಗೆ ,ಚತುರ್ಥಿ – ಚೌತಿ,ವರ್ಧಮಾನ – ಬದ್ದವಣ ( ಔಡಲ ),ವಿನಾಯಕ – ಬೆನಕ ,ಸುರಪರ್ಣಿ – ಸುರಹೊನ್ನೆ ,ಮರುವಕ – ಮರುಗ ,ಶ್ರೀಖಂಡ -ಸಿರಿಕಂಡ , ರಾಕ್ಷಸ – ರಕ್ಕಸ,ಮುಖ – ಮೊಗ,ಮೃತ್ಯು – ಮಿತ್ತು

KANNADA GRIMMER

tatsama tadbhava padagalu in kannada

ಬೀದಿ – ವೀದಿ,ಅದ್ಭುತ – ಅದುಬುತ,ಪಕ್ಷಿ – ಪಕ್ಕಿ/ಹಕ್ಕಿ,ಮುಸುಳಿದ – ಮುಬ್ಬಾದ,ಮಂಟಪ – ಮಂಡಪ,ಅಪ್ಪಣೆ – ಅಣತಿ,ಶೃಂಗಾರ – ಸಿಂಗಾರ,ವಿದ್ಯಾ – ಬಿಜ್ಜೆ,ವೇದ -ಬೇದ,ತಪಸ್ವಿ,- ತವಸಿ,ದಾಳಿಂಬೆ – ದಾಳಿಂಬ,ನಿತ್ಯ – ನಿಚ್ಚ,ದಂಷ್ರ್ಟಾ – ದಾಡೆ,ನಾಯಿ – ಗಾವಸಿಂಗ (ಗ್ರಾಮಸಿಂಗ),ಶಿಲಾ – ಸಿಲೆ,ಚೀರಾ (ವಸ್ತ್ರ)- ಸೀರೆ

ಪರ್ವ – ಹಬ್ಬ,ಘೋಷಣೆ – ಗೋಸನೆ,ಶಿರಿ – ಸಿರಿ,ಮತ್ಸರ – ಮಚ್ಚರ,ವರ್ಷ – ವರುಷ,ಮುಗ್ದೆ – ಮುಗುದೆ,ಶುಂಠಿ – ಸುಂಟಿ,ಅಕ್ಷರ – ಅಕ್ಕರ
ಕಾವ್ಯ – ಕಬ್ಬ,ಯುಗ – ಜುಗ,ವ್ಯೆಂತರ – ಬೆಂತರ,ಶರ್ಕರಾ – ಸಕ್ಕರೆ,ಕಲಮಾ – ಕಳವೆ,ಅಬ್ದಿ – ಅಬುದಿ,ಪ್ರಸಾದ – ಹಸಾದ,ದಾತೃ – ದಾತಾರ,ಅಗ್ನಿ – ಅಗ್ಗಿ
ಶೂನ್ಯ – ಸೊನ್ನೆ,ಕಾಮ – ಕಾವ,ಚಂಪಕ – ಸಂಪಿಗೆ,ಕುಬ್ಬ – ಗುಜ್ಜ,ಶಂಖ – ಸಂಕು,ಉದ್ಯೋಗ – ಉಜ್ಜುಗ,ಧ್ಯಾನ – ಜಾನ,ದಾರಿ – ಬಟ್ಟೆ
ಪಟ್ಟಣ – ಪತ್ತನ,ವೀರ – ಬೀರ,ಜಟಾ – ಜಡೆ,ಪರವಶ – ಪಲವಸ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *