ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ | Alphabet in Kannada

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ | Alphabet in Kannada

Alphabet in Kannada, alphabet in kannada language, sanskrit alphabet in kannada, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಚಾರ್ಟ್ , ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಸ್ವರಗಳು ಎಷ್ಟು, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಸ್ವರಗಳು, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಪದಗಳು, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ pdf,ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ

Alphabet in Kannada

ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಈಗಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ

Spardhavani Telegram
ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ | Alphabet in Kannada
kkkkkk
 • ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ವರಗಳು-(೧೩)
 • ಸ್ವರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯೋಗವಾಹಗಳು-(೨)
 • ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ವ್ಯಂಜನಗಳು-(೩೪)
 • ಏಕಮಾತ್ರಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರಗಳು-(೬)
 • ಎರಡು ಮಾತ್ರಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ದೀರ್ಘಸ್ವರಗಳು-(೭)
 • ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣಗಳು-(೧೦)
 • ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರಿನಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು-(೧೦)
 • ನಾಸಿಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅನುನಾಸಿಕಗಳು-(೫)
 • ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ
 • ಅಥವಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ | Alphabet in Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು

ರಗಳೆ – ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ

ಗ್ರಾಂಥಿಕ ರೂಪ ಪದಗಳು

ಅಲಂಕಾರಗಳು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ

100 ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು

200 ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *