ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । KPCC Full Form In Kannada

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । KPCC Full Form In Kannada

kpcc full form in kannada, kpcc full form in karnataka, kpcc full form in politics, kpcc full form in history kannada language, kpcc full form in history, kpcc full form in english, kpcc full form in history in kannada, kpcc full form, kpcc meaning, ಕೆಪಿಸಿಸಿ full form, KPCC ಯ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ, KPCC Full Form In English, What is The Full Form of KPCC, KPCC in Kannada, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

KPCC Full Form In Kannada

Spardhavani Telegram

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ. ಇದು ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಹೊಂದಿದೆ.

Full Form And Meaning In Kannada

KPCC Full Form In English

KPCC :- Karnataka Pradesh Congress Committee

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

ಕೆಪಿಸಿಸಿ :- ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮೀಟಿ

GDP ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

  1. Karnataka Pradesh Congress Committee
  2. Kerala Pradesh Congress Committee
  3. Kerala Police Constable Commission
  4. Kentucky Primary Care Coalition
  5. Khyber Pakhtunkhwa Chamber of Commerce
  6. Kuwait Public Communications Company
  7. Kerala Press Club and Correspondents
  8. Kashi Prasad Chaudhary College (Nepal)
  9. Kolkata Port Consultants Corporation
  10. Kansas Parent-Child Coalition
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । KPCC Full Form In Kannada
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ । KPCC Full Form In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *