ಇಸ್ರೋ Full Form | ISRO Full Form In Kannada

ಇಸ್ರೋ Full Form | ISRO Full Form In Kannada

isro full form in kannada , Isro full form in kannada pdf, ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಬಂಧ,
ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಇಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, isro in kannada, isro full form in kannada, information about isro in kannada, isro details in kannada, isro history in kannada

ISRO Full Form In Kannada

Spardhavani Telegram

ISRO ಎಂದರೆ “ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ”. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1969 ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಇಸ್ರೋ ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ, ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಸ್ರೋ Full Form | ISRO Full Form In Kannada

ISRO Full Form In English

ISRO:- Indian Space Research Organisation

ಇಸ್ರೋ Full Form ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ISRO:- ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ISRO ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

ISRO: Indian Space Research Organisation
ISRO: International Symposium on Room Odor
ISRO: Information Systems and Research Organization
ISRO: International Society for Reef Studies and Oceanography
ISRO: International Society for Restoration of Orthopaedics
ISRO: Independent Scientific Research Organisation
ISRO: International School of Reiki and Oriental Medicine
ISRO: Information Systems Resource Officer
ISRO: International Society for Research in Oncology
ISRO: Independent System and Reporting Officer

ಇಸ್ರೋ Full Form | ISRO Full Form In Kannada
ಇಸ್ರೋ Full Form | ISRO Full Form In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *