ಎಫ್‌ಡಿಎ-ಎಸ್‌ಡಿಎ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 2023 FDA SDA Syllabus in Kannada

FDA SDA Syllabus in Kannada | KPSC FDA SDA ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 2021

FDA SDA Syllabus in Kannada, KPSC FDA SDA ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, fda syllabus in kannada, sda syllabus in kannada, sda fda syllabus in kannada pdf, KPSC, sda syllabus 2023 pdf download, sda syllabus in kannada pdf download, kea sda syllabus 2023

FDA SDA Syllabus in Kannada

KPSC FDA SDA ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 2023 ಮೂರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪೇಪರ್ I ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂತರ 6 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗವು 25 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಪೇಪರ್-II ಮತ್ತು III, ಈ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಎಫ್‌ಡಿಎ-ಎಸ್‌ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ । FDA SDA Syllabus in Kannada Best No1 Information
ಎಫ್‌ಡಿಎ-ಎಸ್‌ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ । FDA SDA Syllabus in Kannada Best No1 Information

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನ

ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 1 1/2 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು “ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ/Objective Multiple Choice Type” ವಿಧಾನದಾಗಿದೆ.

ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪತ್ರಿಕೆ/ Descriptive Type” ವಿಧಾನದ್ದಾಗಿರುವುದು.

ಪೇಪರ್ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರವಿಷಯಗುರುತುಗಳುಸಮಯ
ಪೇಪರ್ 1ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕಾರಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ150 ಅಂಕಗಳು1 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳು
ಪೇಪರ್ 2ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್/ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ100 ಅಂಕಗಳು1 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳು
ಪೇಪರ್ 3ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ100 ಅಂಕಗಳು1 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳು
FDA SDA Syllabus in Kannada pdf

ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಪಾಲು ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ / ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲದವರು, ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಅರ್ಹತೆಗಳಿಸಬೇಕು.

ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮಟ್ಟದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪತ್ರಿಕೆ 150 ಅಂಕಗಳಿದ್ದು, ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 50 ಅಂಕ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಅರ್ಹತಾ & ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಫ್‌ಡಿಎ-ಎಸ್‌ಡಿಎ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಎಫ್‌ಡಿಎ-ಎಸ್‌ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ । FDA SDA Syllabus in Kannada Best No1 Information
ಎಫ್‌ಡಿಎ-ಎಸ್‌ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ । FDA SDA Syllabus in Kannada Best No1 Information

ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರೀ ನಂಪಠ್ಯಕ್ರಮಗುರುತುಗಳು
1ವಿಷಯದ ಸಮಗ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಕಾಗುಣಿತಗಳುಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳುವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು25
2ಪದಗಳ ಬಳಕೆ25
3ವಿಷಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ25
4ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳ ಜ್ಞಾನ25
5ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ25
6ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ25
ಒಟ್ಟು150
FDA SDA Syllabus in Kannada KPSC

ಪತ್ರಿಕೆ 2: ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್/ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ

ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. 

ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪದವಿ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು, ಕಾಗುಣಿತ, ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಇವುಗಳ ಪರಿಜ್ಞಾನ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಬಳಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ನಂಪಠ್ಯಕ್ರಮಗುರುತುಗಳು
1ದೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು: 100
2ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ
3ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು
4ಭಾಷಾವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು
5ವಾಕ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಸೇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳುವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
6ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಧ್ವನಿಗಳು
7ನಿರೂಪಣೆ
8ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಹಾದಿಗಳುಪ್ಯಾರಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
FDA SDA Syllabus in Kannada Notes
 • ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ
 • ಕನ್ನಡವ್ಯಾಕರಣ
 • ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ
 • ವಿಷಯದ ಸಮಗ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ
 • ಪದಗಳ ಬಳಕೆ
 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ
 • ಶಬ್ದಕೋಶ
 • ಕಾಗುಣಿತ
 • ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು
 • ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು
 • ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾದ ಬಳಕೆಯ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ / General English Language Syllabus

 • English Kannada Grammar
 • vocabulary
 • spelling
 • synonyms
 • antonyms
 • his power to understand and comprehend English Kannada language and his ability to discriminate between correct & incorrect usage, etc.,
maxresdefault 1 4

ಪೇಪರ್ 3: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ.

GK ವಿಷಯಗಳು ಕವರ್ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಓದಿ.

ಸ.ನಂಪಠ್ಯಕ್ರಮಗುರುತುಗಳು
1ಇತಿಹಾಸಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳುಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗತಿಗಳುಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು: 100
2ಸಂಸ್ಕೃತಿಹೂವುಸಂಸ್ಕೃತಿಪ್ರಾಣಿಅನ್ವೇಷಣೆಗಳುಧರ್ಮನೃತ್ಯ
3ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಮಣ್ಣುನದಿಗಳುಪರ್ವತಗಳುಬಂದರುಗಳುಒಳನಾಡಿನ ಬಂದರುಗಳುನೆರೆ
4ಆರ್ಥಿಕ
5ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀತಿಸಂಕ್ಷೇಪಣಗಳು
6ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು
7ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ
8ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳುಲೇಖಕರು
9ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ
 • ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ
 • ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಗಳು
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ
 • ಸಂಸ್ಕೃತಿ
 • ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ
 • ದೈನಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ
 • ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ..ಇತರೆ

ಮುಂದೆ ಓದಿ …

SDA FDA Syllabus In Kannada Pdf KPSC FDA SDA ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 2023 Pdf

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಓದಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್ ಓದಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

1 thoughts on “ಎಫ್‌ಡಿಎ-ಎಸ್‌ಡಿಎ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 2023 FDA SDA Syllabus in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *