ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Animal Names In Kannada

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Animal Names In Kannada

animal names in kannada, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು 50, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ತೋರಿಸಿ, 101+ Animals names in Kannada, Animals name in kannada, 100 ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು, kannada animal names, saku pranigalu hesaru in kannada, animal names in kannada and english, wild animal names in kannada and english, english to kannada animal names, kannada language animal names in kannada,

Animal Names In Kannada

Spardhavani Telegram
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Animal Names In Kannada
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Animal Names In Kannada
 1. ಆನೆ (Aane) – Elephant
 2. ಹಂದಿ (Handi) – Monkey
 3. ಕುರಿ (Kuri) – Dog
 4. ಮೂರ್ಖ (Moorkha) – Donkey
 5. ಹಾವು (Haavu) – Snake
 6. ಕಾಡು ನಾಯಿ (Kaadu Naayi) – Wild Dog (Dhole)
 7. ಹುಲಿ (Huli) – Tiger
 8. ಬೆಕ್ಕು (Bekku) – Frog
 9. ಪಿಲ್ಲಿ (Pilli) – Cat
 10. ಗಿಡ್ಡ (Gidda) – Insect
 11. ಕುರಿಮುಷ್ಟಿ (Kurimushti) – Kangaroo
 12. ಕುದುರೆ (Kudure) – Horse
 13. ಮೇಕು (Meeku) – Goat
 14. ಕಪಿ (Kapi) – Ape
 15. ಕರಡಿ (Karadi) – Bear
 16. ಹಕ್ಕಿ (Hakki) – Bird
 17. ಮೊಸರು ಹುಣ್ಣು (Mosaru Hunnu) – Butterfly
 18. ನರಿ (Nari) – Fox
 19. ಕೋಳಿ (Koli) – Hen
 20. ಕೋತಿ (Koti) – Rat
 21. ಕಾಡು ನಾಯಿ (Kaadu Naayi) – Wolf
 22. ಕೊಕ್ಕರೆ (Kokkare) – Stork
 23. ಮೃಗ (Mruga) – Deer
 24. ಹಸು (Hasu) – Cow
 25. ಸಿಂಹ (Simha) – Lion
 26. ಕೋತ (Kota) – Bat
 27. ಕಣಿವೆ (Kanive) – Frog
 28. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ (Pengvin) – Penguin
 29. ಹಕ್ಕಿ ಮೃಗ (Hakki Mruga) – Avian
 30. ಪಾರ್ಟ್ (Paart) – Parrot
 31. ಎಮು (Emu) – Emu
 32. ಪೋಲಾರ್ ಹಕ್ಕಿ (Polaar Hakki) – Polar Bird (Penguin)
 33. ಪಿಕಾ (Pika) – Pika
 34. ಹಸುವಿನ ಹುಣ್ಣು (Hasuvina Hunnu) – Cow’s Calf
 35. ಎಲೆಫ್ಯಾಂಟ್ (Elephant) – Elephant
 36. ಒಂದುಕ್ಕು (Ondukku) – Hedgehog
 37. ಮೊಸರು ಹುಳ (Mosaru Hula) – Silkworm
 38. ಗೋಧಿ (Godhi) – Donkey
 39. ಪಿಶಾಚ (Pishacha) – Demon (referring to a wicked person)
 40. ಕೋರಿ (Kori) – Crow
 41. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ (Maamsaahari Praani) – Carnivorous Animal
 42. ಬುಡುಗ (Buduga) – Owl
 43. ಅಡ್ಡಲೆ (Addale) – Leech
 44. ಮುಂದೆ (Munde) – Frog
 45. ಚೇಳು (Chelu) – Goat
 46. ಪಾನ್ನಾ (Paannaa) – Panna (a local lizard species)
 47. ಕೋಬ್ರಾ (Kobra) – Cobra
 48. ಕೊತ್ತ (Kotta) – Parrot
 49. ಕುಂದುಕ (Kunduka) – Mongoose
 50. ತಿಂಡಿಗ (Tindiga) – Hyena
 51. ಅರಣ್ಯ ಹಸು (Aranya Hasu) – Wild Buffalo
 52. ಬಾತು (Baathu) – Elephant
 53. ಕೊಂಬು (Kombu) – Tortoise
 54. ಎಮ್ಮೆ (Emme) – Buffalo
 55. ಬಾರುವೆ (Baaruve) – Peacock
 56. ಕಣಿವೆ (Kanive) – Crab
 57. ಮೇಕೆ (Meke) – Deer
 58. ಕೋತಿ (Koti) – Rat
 59. ಪೋಲಾರ್ ಹಕ್ಕಿ (Polaar Hakki) – Penguin
 60. ಹಕ್ಕಿ (Hakki) – Bird
 61. ಬ್ಯಾಟ್ (Byaat) – Bat
 62. ನೆನ್ನೆ (Nenne) – Ant
 63. ನರಿ (Nari) – Fox
 64. ಕುರಿ (Kuri) – Dog
 65. ಬಾಲೆ (Baale) – Elephant
 66. ಗಿಡ್ಡ (Gidda) – Insect
 67. ಹಂದಿ (Handi) – Monkey
 68. ಹಸು (Hasu) – Cow
 69. ಕಾಡು ನಾಯಿ (Kaadu Naayi) – Wild Dog (Dhole)
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Animal Names In Kannada
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Animal Names In Kannada

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ

 1. ಹರಿಣ (Harina) – Deer
 2. ಕುರುಬಿ (Kurubi) – Fox
 3. ಕಾಡು ಕೋತಿ (Kaadu Kothi) – Wild Rat
 4. ಕಬ್ಬು (Kabbu) – Crab
 5. ಹುಲಿಯಾನೆ (Huliyane) – Lioness
 6. ನರಿಮೆಕ್ಕು (Nari Mekku) – Fox Cub
 7. ಕೊತ್ತೆ (Kotte) – Kite (Bird)
 8. ಮೀನು (Meenu) – Fish
 9. ನೀರು ಹುಳ (Neeru Hula) – Water Snake
 10. ಗರುಡ (Garuda) – Eagle
 11. ಹಕ್ಕಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ (Hakki Maamsaahari) – Carnivorous Bird
 12. ಜಿಂಕೆ (Jinke) – Mouse
 13. ಕುರಿ ಮರಿ (Kuri Mari) – Puppy
 14. ಬಾವಳಿ (Baavali) – Crocodile
 15. ಹುಲಿ ಮರಿ (Huli Mari) – Cub (Tiger or Leopard)
 16. ಗೋಡೆ ಪೋರುವ (Gode Poruva) – Lizard
 17. ನರಿಹುಲಿ (Nari Huli) – Hyena
 18. ಮಗು ಮೃಗ (Magu Mruga) – Baby Animal
 19. ಹುಲ್ಲಿ (Hulli) – Bear
 20. ಅನ್ನಾಭ್ರೆ (Annaabhre) – Elephant
 21. ಆನೆಗಾಲ (Aanegaala) – Elephant
 22. ಮೇಕುಮರಿ (Mekumari) – Fawn
 23. ಬೇರ (Baera) – Elephant
 24. ಹುಲಿಗುರುಗಾಲ (Huligurugaala) – Tigers and Leopards
 25. ಕಪ್ಪು ಹಾವು (Kappu Haavu) – Black Snake
 26. ಬೆಕ್ಕು ಹಾವು (Bekku Haavu) – Poisonous Snake
 27. ಕೊಂಬು ಹಾವು (Kombu Haavu) – Tortoise
 28. ಗೋಡೆ ಹಾವು (Gode Haavu) – Snake
 29. ಹುರುಳಿ ಹಾವು (Hurali Haavu) – Python
 30. ಕಾಡು ಹುಲಿ (Kaadu Huli) – Wild Tiger
 31. ಬೆಂಕಿ ಹುಲಿ (Benki Huli) – Cheetah
 32. ಕತ್ತೆ (Katte) – Cat
 33. ಕರಡಿ ಹುಳ (Karadi Hula) – Bear Cub
 34. ಹಾವುಗೆರೆ (Haavugere) – Snake Hole
 35. ನೀರು ಹುಳಿ (Neeru Huli) – Crocodile
 36. ಕಡಲೆ (Kadale) – Crab

ಇತರೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮಾತುಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *