ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ( Kannada Vykarana ) Complete Kannada Grammar

grammar in kannada

ಪರಿವಿಡಿ

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ( Kannada Vykarana )

Grammar in Kannada, ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ, kannada vyakarana, grammar in kannada, vyakarana in kannada, ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್, kannada grammar in kannada

Grammar in Kannada

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Spardhavani Telegram

ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್

 
( 1 ) ವ್ಯಾಕರಣದ ಉದ್ದೇಶ
( ii ) ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳು
grammar in kannada
 
grammar in kannada, ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ, kannada vyakarana

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ (Grammar in Kannada ) No1 Best Vyakarana in Kannada

ಸಂಜ್ಞಾಪ್ರಕರಣ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು 

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ
( ೧ ) ಸ್ವರಗಳು
( ೨ ) ವ್ಯಂಜನಗಳು
( ೩ ) ಯೋಗವಾಹಗಳು
 
II ಸ್ವರಗಳ ವಿಚಾರ
III ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು
IV ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು
V ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ( ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು )
VI ಅಕ್ಷರ ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಾನ
 
 

 ಸಂಧಿಪ್ರಕರಣ

 
I ಸಂಧಿ
II ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು
 
೧. ಲೋಪಸಂಧಿ
೨. ಆಗಮ ಸಂಧಿ
( ೧ ) ಯಕಾರಗಮ ಸಂಧಿ
( ೨ ) ವಕಾರಗಮ ಸಂಧಿ
 
೩. ಆದೇಶ ಸಂಧಿ
 
ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವ
 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳು

 

೧.ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳು

 
( ೧ ) ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ
( ೨ ) ಗುಣಸಂಧಿ
( ೩ ) ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ
( ೪ ) ಯಣ್ ಸಂಧಿ

 

೨. ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಗಳು

( ೧ ) ಜಶ್ವ ಸಂಧಿ
( ೨ ) ಶ್ಚುತ್ವ ಸಂಧಿ
( ೩ ) ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ (Grammar in Kannada ) No1 Best Vyakarana in Kannada

ದೇಶ್ಯ – ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ – ತತ್ಸಮ – ತದ್ಭವ ಪ್ರಕರಣ

 
 ೧.ದೇಶ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು
೨. ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ ಶಬ್ಬಗಳು
 
( ೧ ) ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು
( ೨ ) ಹಿಂದೂಾನೀ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು
( ೩ ) ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು
( ೪ ) ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು
( ೫ ) ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು
 
 

III ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ರೂಪಗಳು

 

ನಾಮಪದ ಪ್ರಕರಣ

( ನಾಮಪದ – ನಾಮಪ್ರಕೃತಿ – ನಾಮವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ )
| ನಾಮಪದ
|| ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು
 
( ೧ ) ವಸ್ತುವಾಚಕಗಳು
( ೨ ) ಗುಣವಾಚಕಗಳು
( 1 ) ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕಗಳು
( ೪ ) ಸಂಖ್ಯೆಯವಾಚಕಗಳು
( ೫ ) ಭಾವನಾಮಗಳು
( ೬ ) ಪರಿಮಾಣವಾಚಕಗಳು
( ೭ ) ಪ್ರಕಾರವಾಚಕಗಳು
( ೮ ) ದಿಗ್ವಾಚಕಗಳು
( ೯ ) ಸರ್ವನಾಮಗಳು
 
೧ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು
೨. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು
೩. ಅತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು
 

|||. ಲಿಂಗಗಳು

( ೧ ) ಪುಲ್ಲಿಂಗ , ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ , ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ
( ೨ ) ಪುನ್ನಪ್ರಸಕಲಿಂಗ , ಸ್ತ್ರೀನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ನಿತ್ಯನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳು
( ೩ ) ಇಲ್ಲಿಂಗ , ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ , ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಶಬ್ದಗಳು [ ವಾಚ್ಯಲಿಂಗ ( ವಿಶೇಷಾಧೀನಲಿಂಗಗಳು ) ]
 
 

IV ವಚನಗಳು

V ವಿಭಕ್ತಿಪ್ರತ್ಯಯಗಳು
VI ನಾಮಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ನಾಮವಿಭಕ್ತಿಪ್ರತ್ಯಯಗಳು – ಬರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳು
VII ವಿಭಕ್ತಿಪಲ್ಲಟ
 
 

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪ್ರಕರಣ

 

|. ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಕೃತಿ ( ಧಾತು )

೧. ಮೂಲಧಾತು ( ಸಹಜಧಾತು )
೨. ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಧಾತು ( ಸಾಧಿತರಾತು )
 
| .ಸಕರ್ಮಕಧಾತು , ||ಅಕರ್ಮಕಧಾತು
 
III ಕ್ರಿಯಾಪದ
 

 ಕ್ರಿಯಾಪದ ರೂಪಗಳು ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ

( ೧ ) ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು
( ೨ ) ಭೂತಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು
( ೩ ) ಭವಿಷ್ಯತ್‌ಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು
( ೧ ) ವಿಧ್ಯರ್ಥ ( ವಿಧಿ + ಅರ್ಥ ) ರೂಪಗಳು
( ೨ ) ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ರೂಪಗಳು
( ೩ ) ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ರೂಪಗಳು
 

 ಕ್ರಿಯಾಪದ ರೂಪಗಳ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳು

 
( ೧ ) ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
( ೨ ) ಭೂತಕಾಲದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳು
( ೩ ) ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳು
 

ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಕಾಲಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ

 
( ೪ ) ವಿಧ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳು
( ೫ ) ನಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳು
( ೬ ) ಸಂಭಾವನಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳು
 
 
VI ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
VII ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆ
 
 
 

ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣ

 

I ಅರಿಸಮಾಸ

 

II ಸಮಾಸದ ವಿಧಗಳು

 
( ೧ ) ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸ
 ( ೨ )  ಕರ್ಮಧಾರಯಸಮಾಸ
( ೩ ) ದ್ವಿಗುಸಮಾಸ
( ೪ ) ಅ೦ಶಿಸಮಾಸ
( ೫ ) ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ
( ೬ ) ಬಹುಪ್ರೀಹಿಸಮಾಸ
( ೭ ) ಕ್ರಿಯಾಸಮಾಸ
( ೮ ) ಗಮಕಸಮಾಸ
 

ದ್ವಿರುಕ್ತಿ

 

ಕೃದಂತ , ತದ್ಧಿತಾಂತ ಪ್ರಕರಣ

 
1 ಕೃದಂತಪ್ರಕರಣ ( ಕೃನ್ನಾಮಪ್ರಕರಣ )
( ೧ ) ಕೃದಂತ ನಾಮಗಳು
( ೨ ) ಕೃದಂತ ಭಾವನಾಮಗಳು ( ಭಾವಕೃದಂತ )
( ೩ ) ಕೃದಂತಾವ್ಯಯಗಳು ( ಅವ್ಯಯಕೃದಂತ )
 

ತದ್ಧಿತಾಂತಗಳು

 
( ೧ ) ತದ್ಧಿತಾಂತ ನಾಮಗಳು
( ೨ ) ತದ್ಧಿತಾಂತ ಭಾವನಾಮಗಳು
( ೩ ) ತದ್ಧಿತಾಂತಾವ್ಯಯಗಳು
 

ಅವ್ಯಯ ಪ್ರಕರಣ

 
( ೧ ) ಸಾಮಾನ್ಯಾವ್ಯಯಗಳು
( ೨ ) ಅನುಕರಣಾವ್ಯಯಗಳು
( ೩ ) ಭಾವಸೂಚಕಾವ್ಯಯಗಳು ( ನಿಪಾತಾವ್ಯಯಗಳು )
( ೪ ) ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಕಾವ್ಯಯಗಳು
( ೫) ಸಂಬಂಧಾರ್ಥಕಾವ್ಯಯಗಳು
( ೬ ) ಕೃದಂತಾವ್ಯಯಗಳು
( ೭ ) ತದ್ಧಿತಾಂತಾವ್ಯಯ
( ೮ ) ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕಾವ್ಯಯ
 
 

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ (Grammar in Kannada ) No1 Best Vyakarana in Kannada

ವಾಕ್ಯಗಳು

 
1 ಅನ್ವಯಾನುಕ್ರಮ
II ಆಧ್ಯಾಹಾರ
III ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು
 
( ೧ ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಕ್ಯ
( ೨ ) ಸಂಯೋಜಿತವಾಕ್ಯ
( ೩ ) ಮಿಶ್ರವಾಕ್ಯ
 
IV ವಾಕ್ಯವಿಭಜನೆ
V ರೂಪನಿಷ್ಪತ್ತಿ
VI ಸಾರಾಂಶ
 

 ಛಂದಸ್ಸು

 
I ಛಂದೋಂಬುದಿ ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತವಿನ ವಿಚಾರ
II ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳು
III ಪದ್ಯ
 
( ೧ ) ಪ್ರಾಸ
( ೨ ) ಯತಿ
( ೩) ಗಣಗಳು
 
IV ಮಾತ್ರೆ , ಗುರು , ಲಘುಗಳು
 
V ಮಾತ್ರಾಗಣದ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪದ್ಯಗಳು
( 1 ) ಕಂದ ಪದ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ
( 2 ) ಪಟ್ಟದಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು
 
( ೧ ) ಶರಷಟ್ಟಪಡಿ
( ೨ ) ಕುಸುಮಷಟ್ಟದಿ
( ೩ ) ಭೋಗಷಟ್ಟದಿ
( ೪ ) ಭಾಮಿನೀಷಟ್ಟದಿ
( ೫ ) ಪರಿವರ್ಧಿನೀಷಟ್ನದಿ
( ೬ ) ವಾರ್ಧಕಷಟ್ಟದಿ
 

kannada vykarana

ರಗಳೆ ಜಾತಿಯ ಪದ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

 
( ೧ ) ಉತ್ಸಾಹರಗಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ
( ೨ ) ಮಂದಾನಿಲರಗಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ
( ೩ ) ಲಲಿತರಗಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ
 

 ಅಕ್ಷರಗಣಗಳು

 

ವೃತ್ತಜಾತಿಯ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು

 
( ೧ ) ಉತ್ಪಲಮಾಲಾವೃತ್ತದ ಲಕ್ಷಣ
( ೨ ) ಚಂಪಕಮಾಲಾವೃತ್ತದ ಲಕ್ಷಣ
( ೩ ) ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತವೃತ್ತದ ಲಕ್ಷಣ
( ೪ ) ಮತ್ತೇಭವಿಕ್ರೀಡಿತವೃತ್ತದ ಲಕ್ಷಣ
( ೫ ) ಸ್ರಗ್ಧರಾವೃತ್ತದ ಲಕ್ಷಣ
( ೬ ) ಮಹಾಸ್ರಗ್ಧರಾವೃತ್ತದ ಲಕ್ಷಣ
 
ಅಂಶಗಣಗಳು
 
 
 ಅಲಂಕಾರಗಳು
 
| ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ
 
( ೧ ) ಉಪಮಾಲಂಕಾರ
( ೨ ) ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ
( ೩ ) ಉಪ್ಪೇಕ್ಷಾಲಂಕಾರ
( ೪ ) ದೃಷ್ಟಾಂತಾಲಂಕಾರ
( ೫ ) ಅರ್ಥಾಂತರನ್ಯಾಸಾಲಂಕಾರ
( ೬ ) ಶ್ಲೇಷಾಲಂಕಾರ
 

II ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳು

 

( ಅ ) ಅನುಪ್ರಾಸ

( ೧ ) ವೃತ್ತೈನುಪ್ರಾಸ
( ೨ ) ಛೇಕಾನುಪ್ರಾಸ

( ಆ ) ಯಮಕಾಲಂಕಾರ

 
 

ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

( ೧ ) ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ
( ೨ ) ಅರ್ಧವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ
( ೩ ) ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ
( ೪ ) ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ
( ೫ ) ಭಾವಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ
( ೬ ) ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯವೇಷ್ಟನ ಚಿಹ್ನೆ
( ೭ ) ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆ
( ೮ ) ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ
( ೯ ) ಅಧಿಕ ಚಿಹ್ನೆ
( ೧೦ ) ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ
 
 

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದರ್ಪಣ PDF BooK

Download Now

5 thoughts on “ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ( Kannada Vykarana ) Complete Kannada Grammar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *