ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ | LLB Full Form In Kannada

ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ | LLB Full Form In Kannada

llb full form in kannada, llb full form in kannada meaning, llb full form in kannada, llb long form in kannada, llb full form in karnataka , llb full form in english,
llb full form in english meaning, llb meaning in kannada , ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್

LLB Full Form In Kannada

Spardhavani Telegram

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

Full Form And Meaning In Kannada

LLB Full Form In English

LLB :- Bachelor of Laws {Latin: Legum Baccalaureus)

ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್

ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ :- ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಲಾ

LLB ಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು

  1. Bachelor of Laws
  2. Legum Baccalaureus (Latin for Bachelor of Laws)
  3. LLB (Hons) – Bachelor of Laws with Honours
  4. LL.B. (Professional) – Professional Bachelor of Laws
  5. LL.B. (Academic) – Academic Bachelor of Laws
  6. LL.B. (Integrated) – Integrated Bachelor of Laws
  7. LL.B. (General) – General Bachelor of Laws
  8. LL.B. (Special) – Specialized Bachelor of Laws
  9. LL.B. (International) – International Bachelor of Laws
  10. LL.B. (Business Law) – Bachelor of Laws in Business Law
ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ | LLB Full Form In Kannada
ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ | LLB Full Form In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

FDA And SDA Full Form in Kannada

ಪಿಡಿಒ Full Form

ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ

MLA Full Form In Kannada

KSRTC Full Form In Kannada

IAS Full Form In Kannada

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *