ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ( Kannada Alphabets ) Kannada Varnamale

Varnamala in Kannada | ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳು | Letters in Kannada

Varnamala in Kannada, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳು, Letters in Kannada, Kannada Varnamala, Kannada Varnamaale Aksharagalu, Kannada Alphabets, PDF, Kannada Alphabets , Kannada varnamale is the list of Kannada alphabets or letters or words.How many letters are there in Kannada?

Varnamala in Kannada

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Spardhavani Telegram

Kannada Alphabets

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 49 ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ.
ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವರಗಳು, ವ್ಯಂಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಗವಾಹಗಳೆಂದು 3 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Kannada Alphabets (ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ) Varnamala in Kannada Best No1 Vyakarana
Kannada Alphabets (ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ) Varnamala in Kannada Best No1 Vyakarana

Swaragalu In Kannada

ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ವರಗಳು (vowels) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು13 ಸ್ವರಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ : ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್

ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ

Kannada Varnamale Swaragalu

ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ :

1) ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರಗಳು
2) ಧೀರ್ಘಸ್ವರಗಳು

Hrasva Swaragalu In Kannada ( ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು )

ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರ ಎಂದು .
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳಿವೆ.
ಅವುಗಳು :
ಅ ಇ ಉ ಋ ಎ ಒ

Kannada Alphabets (ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ) Varnamala in Kannada Best No1 Vyakarana
Kannada Alphabets (ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ) Varnamala in Kannada Best No1 Vyakarana

Deergha Swaragalu in Kannada (ಧೀರ್ಘಸ್ವರಗಳು)

ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಧೀರ್ಘಸ್ವರ ಎನ್ನುವರು.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಧೀರ್ಘಸ್ವರಗಳಿವೆ
ಅವುಗಳು :
ಆ ಈ ಊ ಏ ಐ ಓ ಔ

Vyakarana In Kannada (ವ್ಯಂಜನಗಳು)

ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ

ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ

ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ

ತ ಥ ದ ಧ ನ

ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ

ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ

Vyanjanagala Vidhagalu in Kannada (ವ್ಯಂಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ)

ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು – 25
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು – 9
ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು (Grouped Consonants) :
ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದಾದ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು(೨೫) 25 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ,

ಕ-ವರ್ಗ = ಕ, ಖ, ಗ, ಘ, ಙ.
ಚ-ವರ್ಗ = ಚ, ಛ, ಜ, ಝ, ಞ.
ಟ-ವರ್ಗ = ಟ, ಠ, ಡ, ಢ, ಣ.
ತ-ವರ್ಗ = ತ, ಥ, ದ, ಧ, ನ.
ಪ-ವರ್ಗ= ಪ, ಫ, ಬ, ಭ, ಮ.

Kannada Alphabets (ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ) Varnamala in Kannada Best No1 Vyakarana
Varnamala in Kannada chart

Vargiya Vyanjana Galu ( ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದ ವಿಧಗಳು )

ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳು – 10
ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು – 10
ಅನುನಾಸಿಕಗಳು – 5

Alpaprana Aksharalu in Kannada (ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳು)

ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಉಚ್ಛರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇವು ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ೧೦ (10 ) ಇವೆ.

ಕ,ಚ,ಟ,ತ,ಪ

ಗ,ಜ,ಡ,ದ,ಬ

Mahaprana Aksharagalu in Kannada (ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು)

ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರಿನಿಂದ ಉಚ್ಛರಿಸಲ್ಪಡುವ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ೧೦ (10 ) ಇವೆ,

ಖ,ಛ,ಠ,ಥ,ಫ

ಘ,ಝ,ಢ,ಧ,ಭ

Anunasikagalu in Kannada (ಅನುನಾಸಿಕಗಳು)

ಇವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೫ (5) ಇದ್ದು, ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಛರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಙ, ಞ, ಣ, ನ, ಮ
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು (Miscellaneous Consonants) :
ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಬಾರದ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಒಂಬತ್ತು (9) ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ,

ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ

Kannada Alphabets (ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ) Varnamala in Kannada Best No1 Vyakarana
Kannada Alphabets (ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ) Varnamala in Kannada Best No1 Vyakarana
Samyuktha Aksharagalu in Kannada (ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ)

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಬಂದು ಅವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ/ಒತ್ತಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾ:

ಕ್ + ತ್ + ಅ = ಕ್ತ

ಪ್ + ರ್ + ಅ = ಪ್ರ

ಗ್ + ಗ್ + ಅ = ಗ್ಗ

ಸ್ + ತ್ + ರ್ + ಅ = ಸ್ತ್ರ

Samyuktha Aksharagalu Types in Kannada (ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳ ವಿಧಗಳು)

ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

Sajati Vijati Samyuktakshar in Kannada

ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು
ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು

Sajathi Samyuktakshara in Kannada ( ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು )

ಯಾವುದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಂಜನವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಂದು ನಂತರ ಸ್ವರವೊಂದು ಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಜಾತೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಸಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಉದಾಹರಣೆ

ಕತ್ತೆ – ಕ್ + ತ್ + ತ್ + ಎ

ಅಕ್ಕ – ಅ + ಕ್ + ಕ್ + ಅ

ಹಗ್ಗ , ಅಜ್ಜ , ತಮ್ಮ , ಅಪ್ಪ

Vijati Samyuktakshar in Kannada ( ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು )

ಯಾವುದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಬಂದು ನಂತರ ಸ್ವರವೊಂದು ಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾ:

 1. ಅಗ್ನಿ- ಆ + ಗ್ + ನ್ + ಇ
 2. ಆಪ್ತ – ಆ + ಪ್ + ತ್ + ಅ

ಸೂರ್ಯ, ಮಗ್ನ , ಸ್ವರ, ಪ್ರಾಣ

ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರಗಳು:

ಏ, ಐ, ಒ, ಔ

Kannada Alphabets (ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ) Varnamala in Kannada Best No1 Vyakarana
Kannada Alphabets (ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ) Varnamala in Kannada Best No1 Vyakarana
Yogavahagalu in Kannada ( ಯೋಗವಾಹಗಳು )

ಯೋಗವಾಹಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗದೆ, ಯಾವುದಾದರು ಸ್ವರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು.ಅನುಸ್ವಾರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗಗಳು ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಸ್ವರದೊಡನೆ ಉಚ್ಚಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅನುಸ್ವಾರ : ಅಂ

ವಿಸರ್ಗ : ಅಃ

ಮುಂದೆ ಓದಿ ….

FAQ

ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರ

ಸ್ವರಗಳು (vowels) ಎಂದರೇನು?

ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ವರಗಳು (vowels) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಕವಿ ಪರಿಚಯ

ಚಾವುಂಡರಾಯ ನನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ

1 thoughts on “ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ( Kannada Alphabets ) Kannada Varnamale

 1. S,Lakshmi says:

  ಪ್ಲೂ ತ ಸ್ವರ : ಐ ,ಔ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *