ಹೊಸ ಮನೆ ಹೆಸರುಗಳು | House Names In Kannada

ಹೊಸ ಮನೆ ಹೆಸರುಗಳು | House Names In Kannada

house names in kannada, ಹೊಸ ಮನೆ ಹೆಸರುಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮನೆ ಹೆಸರುಗಳು, ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೆಸರುಗಳು, ಮುದ್ದಾದ ಹೆಸರುಗಳು, lucky house names in kannada, ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರುಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಸರುಗಳು, ಪುರಾತನ ಹೆಸರುಗಳು, new house names in kannada, unique house names in kannada, hosa mane hesarugalu, home names in sanskrit, kannada names for housekannada house name plates, stylish modern house house name plates in kannada, acrylic house name plates in kannada

House Names In Kannada ( ಹೊಸ ಮನೆ ಹೆಸರುಗಳು )

Spardhavani Telegram
ಹೊಸ ಮನೆ ಹೆಸರುಗಳು | House Names In Kannada
ಹೊಸ ಮನೆ ಹೆಸರುಗಳು
 1. ಶ್ರೀನಿಧಿ (Shreenidhi) – Abode of Wealth
 2. ಸುಖದಾತ್ರಿ (Sukhadatri) – Giver of Happiness
 3. ಆನಂದ ನಿವಾಸ (Ananda Nivas) – Blissful Abode
 4. ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸ (Shanti Nivas) – Peaceful Residence
 5. ಶುಭ ಗೃಹ (Shubha Griha) – Auspicious House
 6. ಪ್ರೇಮ ಮನೆ (Prema Mane) – House of Love
 7. ಸೌಖ್ಯ ಆಶ್ರಯ (Saukhya Ashraya) – Shelter of Well-being
 8. ಅಭಿಮಾನಿ ಮನೆ (Abhimani Mane) – House of Pride
 9. ಗಣಪತಿ ವಿಲಾಸ (Ganapati Vilasa) – Abode of Lord Ganesha
 10. ಶ್ರೀವಾಸ (Shreevasa) – Divine Residence
 11. ಸೌಂದರ್ಯ ಮನೆ (Saundarya Mane) – House of Beauty
 12. ಸುಖದ ಗೃಹ (Sukhada Griha) – House of Happiness
 13. ಮಂಗಳ ನಿವಾಸ (Mangala Nivas) – Auspicious Abode
 14. ಪುಣ್ಯ ಗೃಹ (Punya Griha) – Sacred House
 15. ಆನಂದ ಗೃಹ (Ananda Griha) – House of Joy
 16. ಕೃಷಿ ಗೃಹ (Krishi Griha) – House of Agriculture
 17. ಆರಾಮ ನಿವಾಸ (Arama Nivas) – Comfortable Residence
 18. ಸಂಪತ್ತಿ ಮನೆ (Sampatti Mane) – House of Wealth
 19. ಮಂಗಳಮಯ ನಿವಾಸ (Mangalamaya Nivas) – Abode of Prosperity
 20. ಆದರ್ಶ ಮನೆ (Adarsha Mane) – Ideal House
 21. ನಂದನ ನಿವಾಸ (Nandana Nivas) – Residence of Bliss
 22. ವಸುಂಧರಾ ಮನೆ (Vasundhara Mane) – House of Earth
 23. ಆನ೦ದ ನಿವಾಸ (Ananda Nivas) – Residence of Joy
 24. ಶಾಂತಿಗೃಹ (Shantigriha) – House of Peace
 25. ಸೌಖ್ಯ ನಿವಾಸ (Saukhya Nivas) – Dwelling of Well-being
 26. ಸದಾನಂದ (Sadananda) – Ever Blissful
 27. ಪ್ರೀತಿ ಮನೆ (Preethi Mane) – House of Love
 28. ಮೃದುಮಯ ಮನೆ (Mrudumaya Mane) – House of Softness
 29. ನಂದನ ಗೃಹ (Nandana Griha) – Abode of Delight
 30. ಸುರಭಿ ನಿವಾಸ (Surabhi Nivas) – Fragrant Abode
 31. ಮಧುರ ಗೃಹ (Madhura Griha) – Sweet Home
 32. ಮಂಗಳ ಮನೆ (Mangala Mane) – Auspicious House
 33. ಆನಂದ ವಿಹಾರ (Ananda Vihara) – Abode of Blissful Recreation
 34. ಪ್ರೇಮ ನಿವಾಸ (Prema Nivas) – House of Love
 35. ಸುಖಗೃಹ (Sukha Griha) – House of Happiness
 36. ಆದರ್ಶ ನಿವಾಸ (Adarsha Nivas) – Ideal Residence
 37. ಶಾಂತಿ ವಿಲಾಸ (Shanti Vilasa) – Abode of Peace
 38. ಸಮೃದ್ಧಿ ಮನೆ (Samruddhi Mane) – House of Prosperity
 39. ನೀರವ ನಿವಾಸ (Neerava Nivas) – Silent Abode
 40. ಶುಭ್ರ ಗೃಹ (Shubhra Griha) – Pure Home
 41. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮನೆ (Saubhagya Mane) – House of Good Fortune
 42. ಸುರಭಿ ಗೃಹ (Surabhi Griha) – House of Fragrance
 43. ಮೋಹನ ನಿವಾಸ (Mohan Nivas) – Enchanting Abode
 44. ಆರಾಮ ಗೃಹ (Arama Griha) – House of Comfort
 45. ಅಭಿಮಾನಿ ವಿಲಾಸ (Abhimani Vilasa) – Abode of Pride
 46. ಶುಭ ನಿವಾಸ (Shubha Nivas) – Auspicious Residence
 47. ಸುಖದ ನಿವಾಸ (Sukhada Nivas) – House of Happiness
 48. ಸೌಂದರ್ಯ ನಿವಾಸ (Saundarya Nivas
ಹೊಸ ಮನೆ ಹೆಸರುಗಳು | House Names In Kannada
ಹೊಸ ಮನೆ ಹೆಸರುಗಳು | House Names In Kannada

ಇತರೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮಾತುಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *