ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Flower Names In Kannada

ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Flower Names In Kannada

flower names in kannada, 40 flowers name in kannada, 100 flowers name in kannada,flowers names in english and kannada, lily flower name in kannada, marigold in kannada, jasmine flower in kannada, flower in kannada, flower in kannada, ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ, ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹೂವಿನ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ, 10 ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರು, hoovugala hesaru in kannada, huvugala hesaru kannada, 75+ Flowers Name in Kannada,

Flower Names In Kannada

Spardhavani Telegram
ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Flower Names In Kannada

ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ

 1. ಕನಕಮ್ಬರ (Kanakambara) – Marigold
 2. ಕೆಂಪು ಜಾಜಿ (Kempu Jaaji) – Red Hibiscus
 3. ಜಾಸ್ಮಿನ್ (Jasmine) – Jasmine
 4. ಮಲ್ಲಿಗೆ (Mallige) – Jasmine
 5. ಗೋಲಿ ಹೂ (Goli Hoo) – Chrysanthemum
 6. ಕೊಮಲ (Komala) – Lotus
 7. ದಿವ್ಯ ಕಂಬಳಿ (Divya Kambali) – Tuberose
 8. ಆಪಸ್ಮರ (Aapasmaara) – Temple Tree
 9. ಹೂವುಗಳ ಮಲೆ (HoovugaLa Male) – Garland of Flowers
 10. ಆಕಾಶ ಮಲ್ಲಿಗೆ (Aakaasha Mallige) – Sky Jasmine
 11. ಮರುದ ಮುಗುಳ್ಳು (Maruda Mugullu) – Bunch of Roses
 12. ನಗರಬಳ್ಳಿ ಹೂ (Nagaraballi Hoo) – Marigold
 13. ಕರುಜ (Karuga) – Sunflower
 14. ನವಿಲೆ (Navile) – Violets
 15. ಗುಲಾಬಿ (Gulaabi) – Rose
 16. ಬಂಗಾರಪೂ (Bangarapoo) – Golden Flower
 17. ಜೀವಂತ ಕುಸುಮ (Jeevanta Kusuma) – Everlasting Flower
 18. ಆಂಬೆ ಹೂ (Aambe Hoo) – Hibiscus
 19. ಗುಲ್ಮಾರಿ (Gulmari) – Coral Jasmine
 20. ಪರಿಜಾತ (Parijatha) – Coral Jasmine
 21. ಕನ್ನೆ ಹೂ (Kanne Hoo) – Marigold
 22. ಕೊರಳಿನ ಹೂ (Korlina Hoo) – Orchid
 23. ಮೋಗರೆ (Mogare) – Jasmine
 24. ನಾರಿಗೆ ಹೂ (Narige Hoo) – Pomegranate Flower
 25. ಕುಸುಮ (Kusuma) – Flower
 26. ಹರಿಯಲಿ ಹೂ (Hariyali Hoo) – Green Flower
 27. ಕನಸಿನ ಹೂ (Kanisina Hoo) – Dream Flower
 28. ಕುಂದೆಹೂ (Kundehoo) – Ixora
 29. ಸಿಂಗಾರ ಹೂ (Singara Hoo) – Decorative Flower
 30. ನಿಡುಗು ಹೂ (Nidugu Hoo) – Shimmering Flower
 31. ತಂಗಡಿ ಹೂ (Tangadi Hoo) – Golden Shower Flower
 32. ಬಂಗಾರ ಚೆಂಬು (Bangara Chenbu) – Golden Chameli
 33. ಹೆಮಂಗಿ (Hemangi) – Firecracker Flower
 34. ಗುಲಬೀ (Gulabi) – Rose
 35. ಮುಕ್ಕಟಿ ಹೂ (Mukkati Hoo) – Jasmine
 36. ರಾಜ ಮಲ್ಲಿಗೆ (Raja Mallige) – King Jasmine
 37. ಬಿಲ್ವ (Bilva) – Bael Fruit
 38. ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೂ (Bengaluru Kannadigara Hoo) – Bengaluru Kannada People’s Flower
 39. ಪುಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಗೆ (Putta Mallige) – Small Jasmine
 40. ಪುಷ್ಪ (Pushpa) – Flower
 41. ಬಾಲ ಕಮಲ (Baala Kamala) – Baby Lotus
 42. ಹೆಚ್ಚೆಂಬು (Hecchenbu) – Chameli
 43. ಬಂಗಾರ ಜಾಜಿ (Bangara Jaaji) – Golden Hibiscus
 44. ಕನ್ನಡಿ ಹೂ (Kannadi Hoo) – Kannada Flower
 45. ಗುಲಾಬಿ ಹೂ (Gulaabi Hoo) – Rose
 46. ಆಶ್ರಿತ ಹೂ (Ashrita Hoo) – Protected Flower
 47. ಜಾಜಿಪುಷ್ಪ (Jaaji Pushpa) – Hibiscus Flower
 48. ಕೋಮಲ ಹೂ (Komala Hoo) – Soft Flower
 49. ಮೊಗದ ಹೂ (Mogada Hoo) – Jasmine
 50. ಅರಳಿ ಹೂ (Arali Hoo) – Oleander Flower
ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Flower Names In Kannada
ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ | Flower Names In Kannada

ಇತರೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮಾತುಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *