ಅ to ಳ Words In Kannada

ಅ to ಳ Words In Kannada

ಅ to ಳ Words In Kannada

Spardhavani Telegram
ಅ to ಳ Words In Kannada

 1. ಅಂಧ
 2. ಅಂಕಿತನಾಮ
 3. ಅಪ್ಪ
 4. ಅಕ್ರಮ
 5. ಅಕ್ಕಿ
 6. ಅಂಕುಶ
 7. ಅಂಗ
 8. ಅಂಗರಾಜ
 9. ಅಂಗಲಾಚು
 10. ಅಂಗವಸ್ತ್ರ
 11. ಅಂಗೈ
 12. ಅಂಚೆ
 13. ಅಂಜಲಿ
 14. ಅಂಜು
 15. ಅಂಟು
 16. ಅಂತ
 17. ಅಂತಿಮ
 18. ಅಂತ್ಯ
 19. ಅಂದ
 20. ಅಂಕಪಟ್ಟಿ
ಅ to ಳ Words In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *