ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ | Sajathi and Vijathi Words in Kannada

sajathi ottakshara in kannada । ಸಜಾತಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳು

Sajathi and Vijathi Words in Kannada, sajathi and vijathi ottakshara words in kannaḑa , ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳು 100 ಉದಾಹರಣೆ, PDF, ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು, sajathi and vijathi words in kannada, sajathi and vijathi ottakshara words in kannaḑa , ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳು 50 ಉದಾಹರಣೆ

Sajathi and Vijathi Words in Kannada

ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಷರಗಳಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಹೋಗೋಣ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದಾದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ….

ಸಜಾತಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳು

ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರ ಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಇರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವುದನ್ನು ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಉದಾಹಣೆಗಳು ಅಕ , ಅಣ ಅಜ ಕೆಟ್ಟು

Sajathi and Vijathi Words in Kannada

ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ | Sajathi and Vijathi Words in Kannada
ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ | Sajathi and Vijathi Words in Kannada

ಕ್ + ಕ್ ಕ್ಕ
ಣ್ + ಣ್ ಣ್ಣ
ಜ್ + ಜ್ ಜ್ಜ
ಟ್ + ಟ್ ಟ್ಟ
ತ್ + ತ್ ತ್ತ

ಕ್ಕ ಖ್ಖ ಗ್ಗ ಘ್ಘ
ಚ್ಚ ಛ್ಛ ಜ ಝ್ಝ
ಟ್ಟ ಠ್ಠ ಡ್ಡ ಢ್ಢ ಣ್ಣ
ತ್ತ ಥ್ಥ ದ್ದ ಧ್ಧ ನ್ನ
ಪ್ಪ ಫ್ಫ ಬ್ಬ ಭ್ಭ ಮ್ಮ
ಯ್ಯ ರ್ರ ಲ್ಲ ವ್ವ ಶ್ಶ ಷ್ಷ ಸ್ಸ ಹ್ಹ ಳ್ಳ

ದಾ:

(ಅಮ್ಮ) ಮ್+ಮ್+ಅ=ಮ್ಮ

(ಅಕ್ಕ) ಕ್+ಕ್+ಅ=ಕ್ಕ

(ಅಣ್ಣ) ಣ್+ಣ್+ಅ=ಣ್ಣ

ಸಜಾತಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ | Sajathi and Vijathi Words in Kannada
ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ | Sajathi and Vijathi Words in Kannada

ಅಕ್ಕ ಹಚ್ಚು

ತೊಟ್ಟಿಲು
ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಳ್ಳಿಗಿಡ
ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಳ್ಳ
ಅನ್ನ ಒಕ್ಕಣೆ ಲೆಕ್ಕ
ಅಣ್ಣ ಒಪ್ಪಂದ ಲಡ್ಡು
ಅಕ್ಕರೆ ರೆಡ್ಡಿ ಹೆಣ್ಣು
ಸಕ್ಕರೆ ರೆಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು
ಹುದ್ದೆ ಹೆಮ್ಮೆ ದೊಣ್ಣೆ
ಕನ್ನಡ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು
ಮುದ್ದೆ ಕಣ್ಣು ತಬ್ಬಲಿ
ಚಿತ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಸೊನ್ನೆ
ಅಡ್ಡ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಕ್ಕು
ಸಣ್ಣ ತಟ್ಟನೆ ಹಳ್ಳ
ಮನಸ್ಸು ಅಬ್ಬಾ ಬೆನ್ನು
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಎತ್ತು
ಕತ್ತಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಕಿ
ಕತ್ತರಿ ಪಟ್ಟಣ ಮಕ್ಕಳು
ಅಯ್ಯ ಪುಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟೆ
ಗದ್ದೆ ಗಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ
ಗದ್ದಲ ಪುಗಸಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬು
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಬ್ಬು
ಕಪ್ಪೆ ಬಿಲ್ಲು ಹಳ್ಳಿ
ಉದ್ದ ಬಿತ್ತನೆ ನಳ್ಳಿ
ಕೆತ್ತನೆ ಉತ್ತರೆ ಉತ್ತರ
ತಕ್ಕೆ ಮಂಡಗದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ
ತಕ್ಕಡಿ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಕುಚ್ಚು
ಹುತ್ತ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಎಣ್ಣೆ
ಹತ್ತಿ ಸಣ್ಣಕಥೆ ಸನ್ನಿಧಿ
ಊದುಬತ್ತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕ್ಕು


ಪಲ್ಲವಿ ಮಣ್ಣು ಹೊನ್ನು
ಹತ್ತು ಹತ್ತಿಕ್ಕು ಬಸವಣ್ಣ
ತತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೆದ್ದಲು
ಹಕ್ಕಿ ಜಡ್ಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ
ಕತ್ತೆ ಜಿಡ್ಡು ಕಡ್ಡಿ
ಹತ್ತಿರ ಸೊಪ್ಪು ದಿಕ್ಕು
ಮಜ್ಜನ ಸೊಕ್ಕು ಹಲ್ಲಿ
ಬೆಣ್ಣೆ ಹಲ್ಲು ತಿನ್ನು
ತುಪ್ಪ ಮಬ್ಬು ಬೆತ್ತ
ಕಬ್ಬಿಣ ಹದ್ದು ಬಸ್ಸು
ಕಲ್ಲು ಕಜ್ಜ ಹೆಮ್ಮರ
ಹಚ್ಚೆ ಪಾತರಗಿತ್ತಿ ಉನ್ನತಿ
ನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಹಳಗನ್ನಡ
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಅತ್ತಿಕೊಡಿಗೆ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಗಿತ್ತಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ರೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಭತ್ತ
ಮೊಟ್ಟೆ ಮುತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
ಅಟ್ಟಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುದ್ದಿ
ಹಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಉತ್ತರಿ
ಮೆಚ್ಚು ಬುತ್ತಿ ಸುಣ್ಣ
ಮಚ್ಚು ಬಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇಖ

ವಿಜಾತಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಪರೀಕ್ಷೆ ಪುಸ್ತಕ ಪತ್ರಿಕೆ
ಕೃತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಾಣ್ಯ
ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ
ಶ್ವಾನ ಸೂಕ್ರ ಮಹತ್ವ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರೆ ಪುಷ್ಪ
ಪುಷ್ಠಿ ವಾಕ್ಯ ಕರ್ತೃ
ಸ್ವರ ಸರ್ವಸ್ವ ವಿಭಕ್ತಿ
ಚಿಹ್ನೆ ಅಕ್ಷಿ ನೃತ್ಯ
ಸಮುದ್ರ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕರ್ತವ್ಯ
ನಿಷ್ಠುರತೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ರಕ್ಷಣೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ತಮಿ ದೈವತ್ವ
ಮನುಷ್ಯ ದುಷ್ಟ ಧೈರ್ಯ
ಸತ್ಯ ಕವಯಿತ್ರಿ ವ್ಯಂಜನ
ನಿಶ್ಟಲ ನಿಷ್ಠೆ ಅಕ್ಷರ
ಸಂಸ್ಥೆ ಅಶ್ಚಮೇಧ ಋಗ್ವೇದ
ಕೈಲಾಸ ಮಿಶ್ರವಾಕ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವೃತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಪ್ತಸಾಗರ ಕ್ಷಮೆ
ಸ್ವರ್ಗ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವರಿತ
ಅನ್ಯಾಯ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ
ಸರಸ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಮತ್ಸರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ
ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ ಯಜ್ಞ
ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಚಯಂವರ ತೀಕ್ಷ್ಣ
ಸಂಖ್ಯೆ ಧನಸ್ಸು ಉಷ್ಣ
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುಣ್ಯ
ಪತ್ರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿ
ಮೂಲವಸ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸದ್ಗತಿ

ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ | Sajathi and Vijathi Words in Kannada
ಸಜಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ | Sajathi and Vijathi Words in Kannada
FAQ

ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಯಾವುದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಂಜನವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಂದು ನಂತರ ಸ್ವರವೊಂದು ಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಜಾತೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ .

ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಎಂದರೇನು?

ಯಾವುದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಬಂದು ನಂತರ ಸ್ವರವೊಂದು ಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವಿಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ .

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಡಲುಇ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ರಗಳೆ – ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ

ಕನ್ನಡ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ

ದ್ವಿಗುಸಮಾಸ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ

ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *