ರೂಢನಾಮ ಪದಗಳು 50 | Ruda Nama 50 Examples In Kannada

ರೂಢನಾಮ ಪದಗಳು 50 | Ruda Nama 50 Examples In Kannada

Ruda Nama 50 Examples In Kannada, ruda nama 20 examples in kannada, 10 examples of ruda nama in kannada, ruda nama meaning in kannada, ruda nama ankita nama anwar tanaman examples, kannada ruda nama examples, ruda nama 10 examples in kannada, ruda nama example in kannada, ರೂಢನಾಮ ಪದಗಳು 50, ರೂಢನಾಮ ಪದಗಳು ಉದಾಹರಣೆ, ರೂಢನಾಮ 4 ಉದಾಹರಣೆ

Ruda Nama 50 Examples In Kannada

Spardhavani Telegram

ರೂಢನಾಮ: ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ , ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ರೂಢನಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

ದೇಶ

ನದಿ

ಪರ್ವತ

ಪಟ್ಟಣ

ಮನುಷ್ಯ

ಮರ

ಹೆಂಗಸು

ಕಾಡು

ರೂಢನಾಮ ಪದಗಳು 50 | Ruda Nama 50 Examples In Kannada

ಊರು

ಹಳ್ಳಿ

ಹುಡುಗ

ಗಿಡ

ಸಮುದ್ರ

ಮಕ್ಕಳು

ಶಾಲೆ

ಮನೆ

ಕಾಗೆ

ಆನೆ

ಮಗು

ಹುಡುಗಿ

ಜನರು

ಹೊಳೆ

ಹೆಣ್ಣು

ಮುದುಕ

ಹಳ್ಳಿ

ಬಳ್ಳಿ

ರಾಜ

ಎಲೆ

ಅಡಿಕೆ

ಗಂಡಸು

ಕೆರೆ

ಸೈನ್ಯ

ನಾಯಿ

ಖಂಡ

ಮಗು

ಬಾಲಕ

ಎಮ್ಮೆ

ಬಾಲಕಿ

ಅಂಗಡಿ

ಸಾಗರ

ದೇವಾಲಯ

ಅಡವಿ

ಕಾಲ

ತಿಂಡಿ

ಹಣ್ಣು

ಪ್ರಾಣಿ

ಪಕ್ಷಿ

ಮಾನವ

ಗುಡಿ

ದೈವ

ಗುಡಿಸಲು

ರೂಢನಾಮ ಪದಗಳು 50 | Ruda Nama 50 Examples In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *