ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100 | Opposite Words In Kannada

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100 | Opposite Words In Kannada

Opposite Words in Kannada, antonyms in Kannada, viruddarthaka padagalu list, basic 100 opposite words in kannada list, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100, 50, 200, 25, viruddarthaka padagalu

Opposite Words in Kannada

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Spardhavani Telegram
ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು । Opposite Words in Kannada Best No1 Antonyms in Kannada
ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು । Opposite Words in Kannada Best No1 Antonyms in Kannada

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100

ಬೆಳಕು – ಕತ್ತಲೆಉಚಿತ × ಅನುಚಿತ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ × ಪರಾವಲಂಬನೆವಾಸನೆ × ದುರ್ವಾಸನೆ
ಸದುಪಯೋಗ × ದುರುಪಯೋಗಜಯ × ಅಪಜಯ
ಆದರ × ಅನಾದರಸುಕೃತಿ × ವಿಕೃತಿ
ಸ್ವಾರ್ಥ × ನಿಸ್ವಾರ್ಥಒಣ × ಹಸಿ
ಉಪಯೋಗ × ನಿರುಪಯೋಗಅವಶ್ಯಕ × ಅನಾವಶ್ಯಕ
ಗೌರವ × ಅಗೌರವಜನನ × ಮರಣ
ಪೂರ್ಣ × ಅಪೂರ್ಣಆರಂಭ × ಅಂತ್ಯ
ಅಮೃತ × ವಿಷಸಾಹುಕಾರ × ಬಡವ
ನಂಬಿಕೆ × ಅಪನಂಬಿಕೆಸಾಧಾರಣ × ಅಸಾಧಾರಣ
ಬಡವ × ಬಲ್ಲಿದ/ ಶ್ರೀಮಂತಉಚಿತ × ಅನುಚಿತ
ಲಕ್ಷಣ × ಅವಲಕ್ಷಣತೆಂಕಣ × ಬಡಗಣ
ಮೈಮರೆ × ಎಚ್ಚರಏಕ × ಅನೇಕ
ಜನ × ನಿರ್ಜನಗಮ್ಯ × ಅಗಮ
ಪ್ರಧಾನ × ಗೌಣಶಕುನ × ಅಪಶಕುನ
ಪರಾಕ್ರಮಿ × ಹೇಡಿನೀತಿ × ಅನೀತಿ
ಸ್ವಿಕರಿಸು × ನಿರಾಕರಿಸುಉತ್ತಮ × ಕಳಪೆ
ಶ್ರೇಷ್ಟ × ಕನಿಷ್ಠಸುದೈವಿ × ದುರ್ಧೈವಿ
ಶಿಷ್ಟ × ದುಷ್ಟಹಿಗ್ಗು × ಕುಗ್ಗು
ಕೃತಜ್ಞ × ಕೃತಘ್ನಊರ್ಜಿತ × ಅನೂರ್ಜಿತ
ಇಹಲೋಕ × ಪರಲೋಕವ್ಯಯ × ಆಯ
ನ್ಯಾಯ × ಅನ್ಯಾಯರೋಗ × ನಿರೋಗ
ಬಾಲ್ಯ × ಮುಪ್ಪುಸಂಶಯ × ನಿಸ್ಸಂಶಯ
ಖಂಡ × ಅಖಂಡದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ × ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
ಮೂರ್ಖ × ಜಾಣಸ್ವಸ್ಥ × ಅಸ್ವಸ್ಥ
ಸಹ್ಯ × ಅಸಹ್ಯಬೆಳಕು × ಕತ್ತಲೆ
ಆಯುಧ × ನಿರಾಯುಧಆರ್ಯ × ಅನಾರ್ಯ
ಸ್ವರ × ಅಪಸ್ವರಅಧಿಕೃತ × ಅನಧಿಕೃತ
ಆಯಾಸ × ಅನಾಯಾಸದಕ್ಷ × ಅದಕ್ಷ
ಸಮ × ಅಸಮಪರಿಚಿತ × ಅಪರಿಚಿತ
ಗತಿ × ದುರ್ಗತಿಅಧ್ಯಯನ × ಅನಧ್ಯಯನ
ಸನ್ಮಾರ್ಗ × ದುರ್ಮಾರ್ಗಪ್ರಬಲ × ದುರ್ಬಲ
ಜೇಷ್ಠ × ಕನಿಷ್ಠಕ್ರಮ × ಅಕ್ರಮ
ಆದಾಯ × ವೆಚ್ಚಉಪಕಾರ × ಅಪಕಾರ
ನಾಗರಿಕ × ಅನಾಗರಿಪ್ರಧಾನ × ಗೌಣ
ನಡತೆ × ದುರ್ನಡತೆದಯ × ನಿರ್ದಯ
ಜ್ಞಾನ × ಅಜ್ಞಾನಭೀತಿ × ನಿರ್ಭೀತಿ
ಅಂತ × ಅನಂತದೇವ × ದಾನವ
ಅಭಿಮಾನ x ನಿರಭಿಮಾನವಾಚ್ಯ × ಅವಾಚ್ಯ
ದ್ರವ × ಘನಬಿಂಬ × ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
ಕೃಪೆ × ಅವಕೃಪೆದ್ವಿತಿಯ × ಅದ್ವಿತಿಯ
ಅಂಕುಶ × ನಿರಂಕುಶದಮ್ಯ × ಅದಮ್ಯ
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ × ಕುಪ್ರಸಿದ್ಧಅಬಲೆ × ಸಬಲೆ
ಆರಂಭ × ಮುಕ್ತಾಯಖ್ಯಾತಿ × ಅಪಖ್ಯಾತಿ
ಭಾಜ್ಯ × ಅವಿಭಾಜ್ಯಪಾಪ × ಪುಣ್ಯ
ಮಲ × ನಿರ್ಮಲಅರಿವು × ಮರೆವು
ಗದ್ಯ × ಪದ್ಯಕೊಲ್ಲು × ಕಾಯು
ಅದೃಷ್ಟ x ದುರಾದೃಷ್ಟಅಕ್ಷಯ x ಕ್ಷಯ
ಅನುಭವ x ಅನನುಭವಅನಾಥ x ನಾಥ
ಅಪೇಕ್ಷೆ x ಅನಪೇಕ್ಷೆಅಭ್ಯಾಸ x ದುರಭ್ಯಾಸ
ಅಮೂಲ್ಯ x ನಿಕೃಷ್ಟಅಮೃತ x ವಿಷ
ಆಸೆ × ನಿರಾಸೆಆರೋಗ್ಯ × ಅನಾರೋಗ್ಯ
ಉತ್ಸಾಹ × ನಿರುತ್ಸಾಹಲಾಭ × ನಷ್ಟ
ಸಹಜ × ಅಸಹಜಆಯಾಸ × ಅನಾಯಾಸ
ಬಹಳ/ಹೆಚ್ಚು × ಕಡಿಮೆಹಿತ × ಅಹಿತ
ವ್ಯವಹಾರ × ಅವ್ಯವಹಾರಜಾತಿ × ವಿಜಾತಿ
ಸಮತೆ × ಅಸಮತೆಚೇತನ × ಅಚೇತನ
ಶುಚಿ × ಕೊಳಕುಲಕ್ಷ್ಯ × ಅಲಕ್ಷ್ಯ

ಮೃದು × ಒರಟು

ಕೀರ್ತಿ × ಅಪಕೀರ್ತಿ
ಆಯಾಸ × ನಿರಾಯಾಸಪೂರ್ಣ × ಅಪೂರ್ಣ
ಸಂಘಟನೆ × ಅಸಂಘಟನೆವಿವೇಕ × ಅವಿವೇಕ
ಪ್ರಾಚೀನ × ನವೀನಸಂತೋಷ × ಅಸಂತೋಷ
ಉತ್ತೀರ್ಣ × ಅನುತ್ತೀರ್ಣಶುಭ್ರ × ಅಶುಭ್ರ
ನಾಗರೀಕ × ಅನಾಗರೀಕಉಪಕಾರಿ × ಅಪಕಾರಿ
ಹಿಗ್ಗು x ಕುಗ್ಗುಹಿಂಸೆ x ಅಹಿಂಸೆ
ಹಿತ x ಅಹಿತಉದಯ × ಅಸ್ತಮಾನ
ಜ್ಞಾನ × ಅಜ್ಞಾನಪ್ರತಿಷ್ಠೆ × ಅಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
ಶಿಸ್ತು × ಅಶಿಸ್ತುಸ್ವಿಕರಿಸು x ನಿರಾಕರಿಸು
antonyms in Kannada

opposite words in kannada 50

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು । Opposite Words in Kannada Best No1 Antonyms in Kannada
ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು । Opposite Words in Kannada Best No1 Antonyms in Kannada

50 ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

ಸತ್ಯ × ಅಸತ್ಯ,ವಿರೋಧ × ಅವಿರೋಧ
ಆಧುನಿಕ × ಪ್ರಾಚೀನನಗು × ಅಳು
ಉಚ್ಚ × ನೀಚಸ್ತುತಿ × ನಿಂದೆ
ಸಜ್ಜನ × ದುರ್ಜನಮಿತ × ಅಮಿತ
ವಾಸ್ತವ × ಅವಾಸ್ತವಅನುಭವ × ಅನನುಭವ
ಅದೃಷ್ಟ × ದುರಾದೃಷ್ಟಜ್ಞಾನ × ಅಜ್ಞಾನ
ಸಮಂಜಸ × ಅಸಮಂಜಸಫಲ × ನಿಷ್ಪಲ
ಕನಸು × ನನಸುಮಿತ್ರ × ಶತ್ರು
ಸೌಭಾಗ್ಯ × ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಮೌಲ್ಯ × ಅಪಮೌಲ್ಯ
ಭಯಂಕರ × ಅಭಯಂಕರಆಡಂಬರ × ನಿರಾಡಂಬರ
ಮಬ್ಬು × ಚುರುಕುಸಮರ್ಥ × ಅಸಮರ್ಥ
ಸ್ವದೇಶ × ಪರದೇಶಉನ್ನತಿ × ಅವನತಿ
ಉತ್ತಮ × ಅಧಮಉಗ್ರ × ಶಾಂತ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ × ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಆತಂಕ × ನಿರಾತಂಕ
ಒಡೆಯ × ಸೇವಕತೇಲು × ಮುಳುಗು
ಅಸೂಯೆ x ಅನಸೂಯೆಭಯ × ನಿರ್ಭಯ/ ಅಭಯ
ವಿಭಾಜ್ಯ × ಅವಿಭಾಜ್ಯಅರ್ಥ x ಅನರ್ಥ
ಅವಶ್ಯಕ x ಅನಾವಶ್ಯಕಆಡಂಬರ x ನಿರಾಡಂಬರ
ಆಚಾರ x ಅನಾಚರಆತಂಕ x ನಿರಾತಂಕ
ಆದರ x ಅನಾದರಆಧುನಿಕ x ಪ್ರಾಚೀನ
ಆರಂಭ x ಅಂತ್ಯಆಯಾಸ x ಅನಾಯಾಸ
ಆಸೆ x ನಿರಾಸೆಆರೋಗ್ಯ x ಅನಾರೋಗ್ಯ
ಇಂಚರ x ಕರ್ಕಶಆಹಾರ x ನಿರಾಹಾರ
ಇಂದು x ನಾಳೆಇಹಲೋಕ x ಪರಲೋಕ
ಉಗ್ರ x ಶಾಂತಉತ್ತಮ x ಕಳಪೆ (ಅಧಮ)
ಉಚ್ಚ x ನೀಚಉತ್ಸಾಹ x ನಿರುತ್ಸಾಹ
ಉನ್ನತ x ಅವನತಉದಾರ x ಅನುದಾರ
ಉನ್ನತಿ x ಅವನತಿಉಪಕಾರ x ಅಪಕಾರ
ಉಪಯೋಗ x ನಿರುಪಯೋಗಉಪಾಯ x ನಿರುಪಾಯ
ಉಪಾಹಾರ x ಪ್ರಧಾನಾಹಾರಊರ್ಜಿತ x ಅನೂರ್ಜಿತ
ಒಂಟಿ x ಜೊತೆ (ಗುಂಪು)ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ x ಪರಾವಲಂಬನೆ
ಖಂಡ x ಅಖಂಡಜಲ x ನಿರ್ಜಲ
ಚಲ x ನಿಶ್ಚಲಗೌರವ x ಅಗೌರವ
ಕನ್ಯೆ x ಸ್ತ್ರೀಒಡೆಯ x ಸೇವಕ
ಕಲ್ಮಶ x ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶಒಣ x ಹಸಿ
ಕಾಲ x ಅಕಾಲಕನಸು x ನನಸು
ಕೀರ್ತಿ x ಅಪಕೀರ್ತಿಕೃತಜ್ಞ x ಕೃತಘ್ನ
ಚೇತನ x ಅಚೇತನಚಿಂತೆ x ನಿಶ್ಚಿಂತೆ
ಜನ x ನಿರ್ಜನಜಂಗಮ x ಸ್ಥಾವರ
ಜಯ x ಅಪಜಯಜನನ x ಮರಣ
ಜಾತ x ಅಜಾತಜಾತಿ x ವಿಜಾತಿ
ಟೊಳ್ಳು x ಗಟ್ಟಿಜ್ಞಾನ x ಅಜ್ಞಾನ
ನಾಶ x ಅನಾಶತಂತು x ನಿಸ್ತಂತು
ಪಾಪ x ಪುಣ್ಯನಗು x ಅಳು
ನಂಬಿಕೆ x ಅಪನಂಬಿಕೆಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ x ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ
ಫಲ x ನಿಷ್ಫಲಪ್ರಜ್ಞೆ x ಮೂರ್ಚೆ
ನಿಶ್ಚಿತ x ಅನಿಶ್ಚಿತತೇಲು x ಮುಳುಗು
ತಜ್ಞ x ಅಜ್ಞದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ x ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
ಧೈರ್ಯ x ಅಧೈರ್ಯತಲೆ x ಬುಡ
antonyms in Kannada
ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100 | Opposite Words In Kannada

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 20

ನೀತಿ x ಅನೀತಿನ್ಯಾಯ x ಅನ್ಯಾಯ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ x ನಿರುತ್ಸಾಹಕಬಡವ x ಬಲ್ಲಿದ/ ಶ್ರೀಮಂತ
ಬತ್ತು x ಜಿನುಗುಬೀಳು x ಏಳು
ಬಹಳ/ಹೆಚ್ಚು x ಕಡಿಮೆಬೆಳಕು x ಕತ್ತಲೆ
ಬಾಲ್ಯ x ಮುಪ್ಪುಭಕ್ತ x ಭವಿ
ಭಯ x ನಿರ್ಭಯ/ ಅಭಯಭಯಂಕರ x ಅಭಯಂಕರ
ಭೀತಿ x ನಿರ್ಭೀತಿಮಬ್ಬು x ಚುರುಕು
ಮಿತ x ಅಮಿತಮಿತ್ರ x ಶತ್ರು
ಮೂಡು x ಮುಳುಗು (ಮರೆಯಾಗು)ಮೂರ್ಖ x ಜಾಣ
ಮೃದು x ಒರಟುಮೌಲ್ಯ x ಅಪಮೌಲ್ಯ
ಯಶಸ್ವಿ x ಅಪಯಶಸ್ವಿರೀತಿ x ಅರೀತಿ
ಯೋಚನೆ x ನಿರ್ಯೋಚನೆರೋಗ x ನಿರೋಗ
ಲಕ್ಷ್ಯ x ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಸ್ತವ x ಅವಾಸ್ತವ
ವಿಭಾಜ್ಯ x ಅವಿಭಾಜ್ಯವಿನಯ x ಅವಿನಯ
ವಿರೋಧ x ಅವಿರೋಧವೀರ x ಹೇಡಿ
ವೇಳೆ x ಅವೇಳೆವ್ಯವಸ್ಥೆ x ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
ವ್ಯವಹಾರ x ಅವ್ಯವಹಾರಶುಚಿ x ಕೊಳಕು
ಸಂಶಯ x ನಿಸ್ಸಂಶಯಸಾಧ್ಯx ಅಸಾಧ್ಯ
ಸಾಹುಕಾರ x ಬಡವಸುಕೃತಿ x ವಿಕೃತಿ
ಸ್ತುತಿ x ನಿಂದೆಸ್ವದೇಶ x ಪರದೇಶ(ವಿದೇಶ)
ಶ್ರೇಷ್ಟ x ಕನಿಷ್ಠಸಹ್ಯ x ಅಸಹ್ಯ
ಲಾಭ x ನಷ್ಟಸಾಧಾರಣ x ಅಸಾಧಾರಣ
ಸದುಪಯೋಗ x ದುರುಪಯೋಗಸ್ವಾರ್ಥ x ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
ಹೀನ x ಶ್ರೇಷ್ಠಕೀರ್ತಿ × ಅಪಕೀರ್ತಿ
ಸೌಭಾಗ್ಯ x ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಸಜ್ಜನ x ದುರ್ಜನ
ಶೇಷ x ನಿಶ್ಶೇಷಸಮರ್ಥ x ಅಸಮರ್ಥ
ವ್ಯಯ x ಆಯಶಿಷ್ಟ x ದುಷ್ಟ
ಸೂರ್ಯೋದಯ x ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಸಂಕೋಚ x ನಿಸ್ಸಂಕೋಚ
ಸದ್ದು x ನಿಸದ್ದುಶಬ್ದ x ನಿಶ್ಶಬ್ದ
ಪುರಸ್ಕಾರ x ತಿರಸ್ಕಾರಪೂರ್ಣ x ಅಪೂರ್ಣ
ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು । Opposite Words in Kannada Best No1 Antonyms in Kannada
ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100 | Opposite Words In Kannada

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 30

 • ಉಚಿತ * ಅನುಚಿತ
 • ತೆಂಕಣ * ಬಡಗಣ
 • ಲಕ್ಷ್ಮಣ * ಅವಲಕ್ಷಣ
 • ಮೈಮರೆ * ಎಚ್ಚರ
 • ಏಕ *ಅನೇಕ
 • ಜನ *ನಿರ್ಜನ
 • ಪರಾಕ್ರಮಿ *ಹೇಡಿ
 • ಉತ್ಸಾಹ * ನಿರುತ್ಸಾಹ
 • ಆರೋಗ್ಯ * ಅನಾರೋಗ್ಯ
 • ಲಾಭ * ನಷ್ಟ
 • ಗಮ್ಯ * ಅಗಮ

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ

 • ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ * ನಿರೀಕ್ಷಿತ
 • ಅಪರಿಚಿತ * ಪರಿಚಿತ
 • ಆರೋಗ್ಯ * ಅವಾರೋಗ್ಯ
 • ಕನಸು * ನನಸು
 • ಖಂಡ * ಅಖಂಡ
 • ಗುಣ * ಅವಗುಣ
 • ಜಾತ * ಅಜಾತ
 • ಜೀವ * ವಿರ್ಜಿವ
 • ನಂಬಿಕೆ * ಅಪನಂಬಿಕೆ
 • ಮಾನವ * ದಾನವ
 • ವಿದೇಶ * ಸ್ವದೇಶ
 • ವ್ಯವಸ್ಥೆ * ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
 • ಶುಭ * ಅಶುಭ

Kannada Opposite Words kannada opposite words list

ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ | General Knowledge Kannada Best No1 Quiz
ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ | General Knowledge Kannada Best No1 Quiz
ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100 | Opposite Words In Kannada

FAQ

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಎನ್ನುವರು.

ಕನ್ನಡ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಉನ್ನತಿ

ಅವನತಿ

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100 | Opposite Words In Kannada

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

2 thoughts on “ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು 100 | Opposite Words In Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *