ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100 | Kannada Ottaksharagalu

ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100 | Kannada Ottaksharagalu

kannada ottaksharagalu, ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100 , ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 50, ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100 list, ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು pdf, ottaksharagalu in kannada words list, ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು in kannada , ottakshara in kannada examples , vijati ottaksharagalu in kannada , ottakshara in kannada chart , ottakshara in kannada words

Kannada Ottaksharagalu

Spardhavani Telegram
 • ಗುಟ್ಟು
 • ಹೊಟ್ಟು
 • ಗಟ್ಟಿ
 • ಮೊಟ್ಟೆ
 • ಜುಟ್ಟು
 • ಹೊಟ್ಟೆ
 • ಸಿಟ್ಟು
 • ಗುಟ್ಟು
 • ಬೆಟ್ಟ
 • ರೊಟ್ಟಿ
 • ತಟ್ಟೆ
 • ಕಟ್ಟಿಗೆ
 • ಕೊಟ್ಟಿಗೆ
 • ಇಟ್ಟಿಗೆ
 • ಪೊಟ್ಟಣ
 • ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
 • ನೆಟ್ಟಗೆ
 • ಪಟ್ಟಣ
 • ಕಟ್ಟಡ
 • ಲಟ್ಟಣಿಗೆ
 • ಜಗಜಟ್ಟಿ
 • ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು
ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100 | Kannada Ottaksharagalu
ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100 | Kannada Ottaksharagalu
 • ಬೆಕ್ಕು
 • ಮಗ್ಗಿ
 • ಮೊಗ್ಗು
 • ಹಗ್ಗ
 • ಹಕ್ಕಿ
 • ನಾಲ್ಕು
 • ದಿಕ್ಕು
 • ಹಿಗ್ಗು
 • ಖಡ್ಗ
 • ಅಕ್ಕಿ
 • ಹೆಗ್ಗಣ
 • ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
 • ತಗ್ಗಿಸು
 • ಸದ್ಗುಣ
 • ಪಕ್ಕೆಲುಬು
 • ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ
 • ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕ
 • ದೈವ
 • ಮೈಲಿ
 • ಪೈರು
 • ಹೈನು
 • ರೈತ
 • ತೈಲ
 • ಮೈಸೂರು
 • ವೈಭವ
 • ಕೈವಾರ
 • ಕೈಕೆಸರು
 • ನೈದಿಲೆ
 • ವೈಕುಂಠ
 • ಕೈಮರ
 • ವೈಶಾಲಿ
 • ಕೈಗಾರಿಕೆ
 • ಕೈಚಳಕ
 • ರೈಲುಗಾಡಿ
 • ಮುಖ್ಯ
 • ಕೊಯ್ಯ
 • ಕಲ್ಲು
 • ಬೆಲ್ಲ
 • ಗಲ್ಲ
 • ಹಳ್ಳ
 • ಮಲ್ಲ
 • ಮಳ್ಳ
 • ಸುಳ್ಳ
 • ಮಲ್ಲಿಗೆ
 • ಉಲ್ಲಾಸ
 • ಹಲ್ಲುಜ್ಜು
 • ಅಕ್ಕಯ್ಯ
 • ಅಣ್ಣಯ್ಯ
 • ತಮ್ಮಯ್ಯ
 • ಅಪ್ಪಯ್ಯ
 • ಚಿಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ
 • ಹೊಟ್ಟೆ
 • ಮೊಟ್ಟೆ
 • ಪಟ್ಟಣ
 • ಬಟ್ಟಲು
ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100 | Kannada Ottaksharagalu
ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100 | Kannada Ottaksharagalu
 • ಕಟ್ಟಡ…
 • ಗಟ್ಟಿಗ
 • ತಟ್ಟನೆ
 • ಪಟ್ಟನೆ
 • ಅಣ್ಣ
 • ಸುಣ್ಣ
 • ಕಣ್ಣು
 • ಸಣ್ಣ
 • ಬಣ್ಣ
 • ಹುಣ್ಣು
 • ಹೆಣ್ಣು
 • ಹಣ್ಣು
 • ಮಣ್ಣು
 • ಪೆಣ್ಣು
 • ರುಬ್ಬು
 • ಹುಬ್ಬು
 • ಮಬ್ಬು
 • ಹಬ್ಬು
 • ಇಬ್ಬನಿ
 • ಇಬ್ಬರು
 • ಉಬ್ಬಸ
 • ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ
 • ಪಲ್ಲವಿ
 • ಹಿಂದೆಲ್ಲ
 • ಚೆಲ್ಲಾಟ
 • ದಲ್ಲಾಳಿ
 • ಮಲ್ಲಿಗೆ
 • ಸಲ್ಲಿಸು
 • ಕೊಲ್ಲೂರು
 • ಬಸ್ಸು
 • ಟುಸ್ಸು
 • ಅಸ್ಸಾಂ
 • ಒರಿಸ್ಸಾ
 • ನಿಮ
 • ಧನಸ್ಸು
 • ಮನಸ್ಸು
 • ತೇಜಸ್ಸು
 • ತಪಸ್ಸು
ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100 | Kannada Ottaksharagalu
ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು 100 | Kannada Ottaksharagalu
 • ರಪ್ಪನೆ
 • ಹಿಪ್ಪಲಿ
 • ಉಪ್ಪಾರ
 • ನಿಪ್ಪಾಣಿ
 • ದಪ್ಪಗೆ
 • ಎಪ್ಪತ್ತೈದು
 • ಬಪ್ಪನಾಡು
 • ಬೆಪು ತನ
 • ಪಪ್ಪಾಯಿ
 • ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟು

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ :

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ

ಳೆ – ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ

ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ Pdf 

ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *