ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ Pdf । Kannada Vyakarana Darpana PDF

kannada vyakarana darpana pdf | ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ pdf | ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದರ್ಪಣ

kannada vyakarana darpana pdf, ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ pdf, kannada darpana pdf book free download, ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದರ್ಪಣ, 8th and 9th kannada vyakarana, ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದರ್ಪಣ: Kannada vyakarana Darpana in Kannada, ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ದರ್ಪಣ PDF

Kannada Vyakarana Darpana PDF

Spardhavani Telegram

( 1 ) ವ್ಯಾಕರಣದ ಉದ್ದೇಶ( ii ) ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳುgrammar in kannadagrammar in kannada, ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ, kannada vyakarana

ಸಂಜ್ಞಾಪ್ರಕರಣ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು 

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ( ೧ ) ಸ್ವರಗಳು( ೨ ) ವ್ಯಂಜನಗಳು( ೩ ) ಯೋಗವಾಹಗಳುII ಸ್ವರಗಳ ವಿಚಾರIII ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳುIV ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳುV ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ( ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು )VI ಅಕ್ಷರ ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಾನ

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ Pdf । Kannada Vyakarana Darpana PDF
ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ Pdf । Kannada Vyakarana Darpana PDF

 ಸಂಧಿಪ್ರಕರಣ

I ಸಂಧಿII ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು೧. ಲೋಪಸಂಧಿ೨. ಆಗಮ ಸಂಧಿ( ೧ ) ಯಕಾರಗಮ ಸಂಧಿ( ೨ ) ವಕಾರಗಮ ಸಂಧಿ೩. ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳು

೧.ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳು

( ೧ ) ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ( ೨ ) ಗುಣಸಂಧಿ( ೩ ) ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ( ೪ ) ಯಣ್ ಸಂಧಿ

೨. ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಗಳು

( ೧ ) ಜಶ್ವ ಸಂಧಿ( ೨ ) ಶ್ಚುತ್ವ ಸಂಧಿ( ೩ ) ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ

Kannada Vyakarana Darpana PDF

ದೇಶ್ಯ – ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ – ತತ್ಸಮ – ತದ್ಭವ ಪ್ರಕರಣ

 ೧.ದೇಶ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು೨. ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ ಶಬ್ಬಗಳು( ೧ ) ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು( ೨ ) ಹಿಂದೂಾನೀ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು( ೩ ) ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು( ೪ ) ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು( ೫ ) ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳು

III ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ರೂಪಗಳು

ನಾಮಪದ ಪ್ರಕರಣ

( ನಾಮಪದ – ನಾಮಪ್ರಕೃತಿ – ನಾಮವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ )| ನಾಮಪದ|| ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು( ೧ ) ವಸ್ತುವಾಚಕಗಳು( ೨ ) ಗುಣವಾಚಕಗಳು( 1 ) ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕಗಳು( ೪ ) ಸಂಖ್ಯೆಯವಾಚಕಗಳು( ೫ ) ಭಾವನಾಮಗಳು( ೬ ) ಪರಿಮಾಣವಾಚಕಗಳು( ೭ ) ಪ್ರಕಾರವಾಚಕಗಳು( ೮ ) ದಿಗ್ವಾಚಕಗಳು( ೯ ) ಸರ್ವನಾಮಗಳು೧ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು೨. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು೩. ಅತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ Pdf । Kannada Vyakarana Darpana PDF
ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ Pdf । Kannada Vyakarana Darpana PDF

|||. ಲಿಂಗಗಳು

( ೧ ) ಪುಲ್ಲಿಂಗ , ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ , ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ( ೨ ) ಪುನ್ನಪ್ರಸಕಲಿಂಗ , ಸ್ತ್ರೀನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ನಿತ್ಯನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗಗಳು( ೩ ) ಇಲ್ಲಿಂಗ , ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ , ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಶಬ್ದಗಳು [ ವಾಚ್ಯಲಿಂಗ ( ವಿಶೇಷಾಧೀನಲಿಂಗಗಳು ) ]

IV ವಚನಗಳು

V ವಿಭಕ್ತಿಪ್ರತ್ಯಯಗಳುVI ನಾಮಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ನಾಮವಿಭಕ್ತಿಪ್ರತ್ಯಯಗಳು – ಬರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳುVII ವಿಭಕ್ತಿಪಲ್ಲಟ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪ್ರಕರಣ

|. ಕ್ರಿಯಾಪ್ರಕೃತಿ ( ಧಾತು )

೧. ಮೂಲಧಾತು ( ಸಹಜಧಾತು )೨. ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತಧಾತು ( ಸಾಧಿತರಾತು )| .ಸಕರ್ಮಕಧಾತು , ||ಅಕರ್ಮಕಧಾತುIII ಕ್ರಿಯಾಪದ

 ಕ್ರಿಯಾಪದ ರೂಪಗಳು ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ

( ೧ ) ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು( ೨ ) ಭೂತಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು( ೩ ) ಭವಿಷ್ಯತ್‌ಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು( ೧ ) ವಿಧ್ಯರ್ಥ ( ವಿಧಿ + ಅರ್ಥ ) ರೂಪಗಳು( ೨ ) ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ರೂಪಗಳು( ೩ ) ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ರೂಪಗಳು

 ಕ್ರಿಯಾಪದ ರೂಪಗಳ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳು

( ೧ ) ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗಗಳು( ೨ ) ಭೂತಕಾಲದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳು( ೩ ) ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳು

ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಕಾಲಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ

( ೪ ) ವಿಧ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳು( ೫ ) ನಿಷೇಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳು( ೬ ) ಸಂಭಾವನಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೂಪಗಳುVI ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳುVII ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಲಿಂಗವ್ಯವಸ್ಥೆ

Kannada Vyakarana Darpana PDF

ಸಮಾಸ ಪ್ರಕರಣ

I ಅರಿಸಮಾಸ

II ಸಮಾಸದ ವಿಧಗಳು

( ೧ ) ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸ ( ೨ )  ಕರ್ಮಧಾರಯಸಮಾಸ( ೩ ) ದ್ವಿಗುಸಮಾಸ( ೪ ) ಅ೦ಶಿಸಮಾಸ( ೫ ) ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ( ೬ ) ಬಹುಪ್ರೀಹಿಸಮಾಸ( ೭ ) ಕ್ರಿಯಾಸಮಾಸ( ೮ ) ಗಮಕಸಮಾಸ

ದ್ವಿರುಕ್ತಿ

ಕೃದಂತ , ತದ್ಧಿತಾಂತ ಪ್ರಕರಣ

1 ಕೃದಂತಪ್ರಕರಣ ( ಕೃನ್ನಾಮಪ್ರಕರಣ )( ೧ ) ಕೃದಂತ ನಾಮಗಳು( ೨ ) ಕೃದಂತ ಭಾವನಾಮಗಳು ( ಭಾವಕೃದಂತ )( ೩ ) ಕೃದಂತಾವ್ಯಯಗಳು ( ಅವ್ಯಯಕೃದಂತ ) Read More

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

ವ್ಯಂಜನಗಳು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ

ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *