ಇರಿಟೇಟ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ | Irritate Meaning In Kannada

Irritate Meaning In Kannada

ಇರಿಟೇಟ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ, kannada irritate meaning, irritate in kannada, in kannada irritate,ಇರಿಟೇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ

Irritate Meaning In Kannada

ಇರಿಟೇಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Spardhavani Telegram

ಇರಿಟೇಟ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ

Irritate Meaning-ಕಿರಿಕಿರಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ : verb

ಕಿರಿಕಿರಿ
ತೊಂದರೆ
ಸಿಟ್ಟುಮಾಡಿಕೊ
ತುರಿಕೆ

ಬೆರೆಸಿ
ಕಿರಿಕಿರಿ
ಬೆರೆಸಿ
ಸ್ಕ್ರಾಚ್

Irritate Meaning In Kannada
Irritate Meaning In Kannada

ಇರಿಟೇಟ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

“ಇರಿಟೇಟ್” ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಕೋಪ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ. ಇದು ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಇರಿಟೇಟ್” ಪದವು ಸಂತಾಪ, ಕೋಪ, ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಇತರ ವಿಷಯಗಳು

Description Meaning In Kannada

Diversity Meaning In Kannada

Sister In Law Meaning In Kannada

Disaster Meaning In Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *