ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Gayatri Mantra In Kannada

Gayatri Mantra In Kannada

gayatri sloka in kannada pdf, 108 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳು pdf, mp3 download, 108 gayatri mantra in kannada, mantra in kannada images, shiva gayatri mantra in kannada, gayatri mantra in kannada meaning, ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

Gayatri Mantra In Kannada

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವೇದಮಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಮಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.

Spardhavani Telegram

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

Gayatri Mantra In Kannada
Gayatri Mantra In Kannada

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಮಹತ್ವ

  1. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ: ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು ಮೊದಲಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ: ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಪಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿವಂತ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  3. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ: ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವಾಗ ನಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಉಚ್ವಾಸ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  4. ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ: ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪದೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  5. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧ: ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು
  6. ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದೀಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಂಯಮದ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾತಿಶಯದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಮಹತ್ವ. ಮಾನವ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
Gayatri Mantra In Kannada
Gayatri Mantra In Kannada

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಪಠನ:

ಓಂ ಭೂರ್ ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

ಅರ್ಥ:

ನಾವು ಆ ದಿವ್ಯ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಚುರುಕು ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮಂತ್ರ

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡ ಲಿರಿಕ್ಸ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *