ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅರ್ಥ । Sister In Law Meaning In Kannada

Sister In Law Meaning In Kannada

Sister In Law Meaning In Kannada, kannada Sister In Law Meaning In Kannada, kannada sister meaning, sister in kannada , ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅರ್ಥ

Sister In Law Meaning In Kannada

“Sister” ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಗಳನ್ನೂ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಓದಬಹುದು.

Spardhavani Telegram

ಸಿಸ್ಟರ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Sister In Law Kannada Meaning :- ನಾದಿನಿ

Noun
ಅತ್ತಿಗೆ
sister-in-law – ಸೊಸೆ
cousin, daughter-in-law, sister-in-law – ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ
sister-in-law – ಗಂಡನ ಅಕ್ಕ

Sister In Law Meaning In Kannada

ವಿವರಣೆ

ಬಳಕೆ : ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ.
ಉದಾಹರಣೆ: ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ಸಹೋದರಿ” ಅಥವಾ ಮಗಳ ಪತ್ನಿ” ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಾಗ ಮುಂದೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷದವರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ಸಹೋದರಿ ಪತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಡನ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ಸಹೋದರಿ ಪತ್ನಿ” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Description Meaning In Kannada

Diversity Meaning In Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *