ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ | Disaster Meaning In Kannada

Disaster Meaning In Kannada

Disaster Meaning In Kannada, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, kannada Disaster meaning , Disaster in kannada meaning, Disaster in kannada

Disaster Meaning In Kannada

“Disaster” ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಗಳನ್ನೂ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಓದಬಹುದು.

Spardhavani Telegram

ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ

ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್ : – ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು

ನಾಮಪದ : noun

  • ವಿಪತ್ತುಗಳು
  • ದುರಂತದ
  • ವಿಕೃತತೆ
Disaster Meaning In Kannada

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ

ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ಪ್ರಳಯ ಖನಿಜ ಕಾರ್ಯ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ, ನದಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಅನ್ವಯಾನುವಂಶ ದಿಂದ ಮೃತಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಖನಿಜ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾನ್ವಯಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Description Meaning In Kannada

Diversity Meaning In Kannada

Sister In Law Meaning In Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *