ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ನ್ ಪದದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ । Description Meaning In Kannada

Description Meaning In Kannada

Description Meaning In Kannada, “Description” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. Kannada Description Meaning, Description kannada Meaning

Spardhavani Telegram

Description Meaning In Kannada

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ , ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ Description ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Description Meaning In Kannada

ಇದನ್ನು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

ವಿವರಣೆ : Explanation

ವಿವರಣೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವರಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ ಅಥವಾ ವಿವರವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ವಿವರಣೆ” ಎಂದರೆ “ವಿವರಗಳ ವಿವರಣೆ” ಅಥವಾ “ವಿವರಗಳ ವಿವರ್ತನೆ” ಎಂದು ಅರ್ಥ.

Description ಎಂದರೆ :- ವಿವರಣೆ

download 2

ವಿವರಣೆ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

  1. ವಿವರಗಳು (Vivaragalu)
  2. ವಿವರ್ತನೆ (Vivartane)
  3. ವಿವರ (Vivara)
  4. ವಿವರಣೆಯ ವಿವರಗಳು (Vivaraneya vivaragalu)
  5. ವಿವರಗಳ ವಿವರಣೆ (Vivaragala vivarane)
  6. ವಿವರದ ವಿವರಣೆ (Vivarada vivarane)
  7. ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ (Vivaravada vivarane)
  8. ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಿವರಣೆ (Saṅkētika vivarane)
  9. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿವರಣೆ (Tātkālik vivarane)
  10. ಸ್ಥಾಯಿ ವಿವರಣೆ (Sthāyi vivarane)

ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ನ್ ಪದದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ

ಈ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ವಿವರಣೆ” ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದುವು. ಇವುಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

ಕನ್ನಡ ಜಿಕೆ ಕೋಶನ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *