ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು | Bible Quiz In Kannada

ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು | Bible Quiz In Kannada

bible quiz in kannada,bible quiz questions and answers in kannada pdf,bible quiz questions and answers in kannada,ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು, ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್, Kannada Bible Quiz, Bible quiz in kannada pdf

Bible Quiz In Kannada

Spardhavani Telegram
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು | Bible Quiz In Kannada
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು | Bible Quiz In Kannada
 1. ಪ್ರಶ್ನೆ: ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಆಡಮ್.
 2. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ? ಉತ್ತರ: 27.
 3. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಮೇರಿ.
 4. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು? ಉತ್ತರ: ಎಲಿಜಾ.
 5. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯೇಸು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು? ಉತ್ತರ: ಬೆಥ್ ಲೆಹೆಮ್.
 6. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೈಬಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ: ಜೆನೆಸಿಸ್.
 7. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯೇಸುವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಜುದಾಸ್ ಇಸ್ಕರಿಯೋಟ್.
 8. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗೋಲಿಯಾತನನ್ನು ಜೋಲಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೊಂದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಡೇವಿಡ್.
 9. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಹಾಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಮಳೆಯಾಯಿತು? ಉತ್ತರ: 40 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು 40 ರಾತ್ರಿಗಳು.
 10. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೈಬಲ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ: ಬಹಿರಂಗ.
 11. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನನ್ನು ನುಂಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಕಳೆದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಜೋನ್ನಾ.
 12. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪದ್ಯ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ: “ಯೇಸು ಅಳುತ್ತಾನೆ” (ಜಾನ್ 11:35).
 13. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಹಾಪ್ರಳಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಆರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ನೋವಾ.
 14. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೋಳಿ ಕೂಗುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ಶಿಷ್ಯನು ಯೇಸುವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದನು? ಉತ್ತರ: ಪೀಟರ್.
 15. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು? ಉತ್ತರ: ಮೋಸೆಸ್.
 16. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ದೇವರು ಏನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು? ಉತ್ತರ: ಬೆಳಕು.
 17. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮೊದಲ ರಾಜ ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಸೌಲ.
 18. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು? ಉತ್ತರ: 12.
 19. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಂದ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ: ನಿಷೇಧಿತ ಹಣ್ಣು.
 20. ಪ್ರಶ್ನೆ: ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಂದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಜೋಸೆಫ್.
 21. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹತ್ತು ಅನುಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಆಜ್ಞೆ ಏನು? ಉತ್ತರ: “ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು.”
 22. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ.
 23. ಪ್ರಶ್ನೆ: ದಾವೀದನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ದೈತ್ಯ ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯ ಯೋಧನ ಹೆಸರೇನು? ಉತ್ತರ: ಗೋಲಿಯಾತ್.
 24. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್‌ನ ಮೊದಲ ಹುತಾತ್ಮ ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಸ್ಟೀಫನ್.
 25. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಉತ್ತರ: ಸಾರಾ.
 26. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮಾಡಿದ ನದಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಉತ್ತರ: ಜೋರ್ಡಾನ್ ನದಿ.
 27. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವು ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಬತ್ಷೆಬಾಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಉತ್ತರ: 2 ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್.
 28. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? ಉತ್ತರ: ವೈನ್.
 29. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯೇಸುವಿನ ಐಹಿಕ ತಂದೆ ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಜೋಸೆಫ್.
 30. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಎಕ್ಸೋಡಸ್ ಮೊದಲು ದೇವರು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು? ಉತ್ತರ: 10.
 31. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಲ್ಯೂಕ್.
 32. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ನಗರದ ಹೆಸರೇನು? ಉತ್ತರ: ಜೆರುಸಲೆಮ್.
 33. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಾರು ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಆದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬದುಕುಳಿದರು? ಉತ್ತರ: ಡೇನಿಯಲ್.
 34. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನ ವೃತ್ತಿ ಏನು? ಉತ್ತರ: ಒಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರ.
 35. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯೇಸುವಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ ರೋಮನ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಪಾಂಟಿಯಸ್ ಪಿಲಾಟ್.
 36. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹತ್ತು ಅನುಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ: “ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರಬಾರದು.”
 37. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಜಾನ್.
 38. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಯೇಸು ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದನು? ಉತ್ತರ: 5 ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 2 ಮೀನು.
 39. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಂದೆ ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಜೆಕರಿಯಾ.
 40. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯೇಸುವನ್ನು ಧರ್ಮನಿಂದೆಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಹೆಸರೇನು? ಉತ್ತರ: ಕಯಾಫಸ್.
 41. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗಲಾತ್ಯ 5:22-23 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಆತ್ಮದ ಫಲವೇನು? ಉತ್ತರ: ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ದಯೆ, ಒಳ್ಳೆಯತನ, ನಿಷ್ಠೆ, ಸೌಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ.
 42. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗುಂಪು ಚದುರಿದ ನಂತರ ವ್ಯಭಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳಿದನು? ಉತ್ತರ: “ನಾನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಹೋಗು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ.”
 43. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು, ಡೇವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.
 44. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ: ಮಲಾಚಿ.
 45. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಾವ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುವ ತನಕ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂದೇಹಿಸಿದನು? ಉತ್ತರ: ಥಾಮಸ್.
 46. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮೋಶೆಯು ಹತ್ತು ಅನುಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪರ್ವತದ ಹೆಸರೇನು? ಉತ್ತರ: ಸಿನೈ ಪರ್ವತ.
 47. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ನರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ.
 48. ಪ್ರಶ್ನೆ: 30 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಶಿಷ್ಯನ ಹೆಸರೇನು? ಉತ್ತರ: ಜುದಾಸ್ ಇಸ್ಕರಿಯೋಟ್.
 49. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಆರೋನರ ಸಹೋದರಿ ಯಾರು? ಉತ್ತರ: ಮಿರಿಯಮ್.
 50. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ: ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ.
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು | Bible Quiz In Kannada
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು | Bible Quiz In Kannada
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು | Bible Quiz In Kannada
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

ಇತರೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮಾತುಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *