ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ 50 ಉದಾಹರಣೆ | Anvartha Nama Examples In Kannada

ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ 50 ಉದಾಹರಣೆ | Anvartha Nama Examples In Kannada

Anvartha Nama Examples In Kannada , ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ 50 ಉದಾಹರಣೆ, ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, anvartha nama in kannada examples, anvartha nama in kannada meaning, anvartha nama udaharan in kannada, anvartha nama endarenu in kannada, anvartha nama meaning in kannada examples, anvartha nama padagalu in kannada, anvartha nama in kannada example

Anvartha Nama Examples In Kannada

Spardhavani Telegram
 • ವ್ಯಾಪಾರೀ
 • ರೋಗಿ
 • ಸನ್ಯಾಸಿ
 • ಪಂಡಿತ
 • ವೈದ್ಯ
 • ಅಧ್ಯಾಪಕ
 • ಕುಂಟ
 • ಕುರುಡ
 • ಮೂಗ
 • ವಕೀಲ
 • ವಿದ್ವಾಂಸ
 • ಪೂಜಾರಿ
 • ವಿಜ್ಞಾನಿ
 • ಹೆಳವ
 • ಯೋಗಿ
 • ದರ್ಜೆ
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
 • ಕಲಾವಿದ
 • ಪೊಲೀಸ್
 • ರೈತ
 • ಬಡಗಿ
 • ಚಾಲಕ
 • ನಟ
 • ಲೇಖಕಿ
 • ಗುಮಾಸ್ತ
 • ಲೆಕ್ಕಿಗ
 • ಜಾಣ
 • ಮೂಗ
 • ದಡ್ಡ
 • ದಾನಿ
 • ವೀರ
 • ಅಭಿಮಾನಿ
 • ನೀತಿಜ್ಞ
 • ಗಿಡ್ಡ
 • ಡುಮ್ಮಿ
 • ಕಡ್ಡಿ
 • ಬೆಪ್ಪ
 • ಕ್ರೂರಿ
 • ಬುದ್ದಿವಂತ
 • ಪೆದ್ದ
 • ಹೇಡಿ
 • ಧೀರ
 • ಸಾಧು
 • ಗಾಯಕ
 • ಜಿಪುಣ
 • ಹಾವಾಡಿಗ
 • ಕುರುಬ
 • ನರ್ತಕ
 • ಮಂತ್ರಿ
 • ರಾಜ
 • ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ
ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ 50 ಉದಾಹರಣೆ | Anvartha Nama Examples In Kannada
ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ 50 ಉದಾಹರಣೆ | Anvartha Nama Examples In Kannada

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಲಿಂಕ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *