ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ | Kannada Kagunita Full Chart

ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ | Kannada Kagunita Best No1 Vyakarana

Kannada Kagunita, kannada language kannada kagunita, ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ ಪದಗಳು, ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ, ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಪದಗಳು, gunitakshara in kannada, Kannada Kagunita Full Chart

Kannada Kagunita For All Letters

ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Spardhavani Telegram

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಪದಗಳು

ಅಂಅಃ
ಕಾಕಿಕೀಕುಕೂಕೃಕೆಕೇಕೈಕೊಕೋಕೌಕಂಕಃ
ಖಾಖಿಖೀಖುಖೂಖೃಖೆಖೇಖೈಖೊಖೋಖೌಖಂಖಃ
ಗಾಗಿಗೀಗುಗೂಗೃಗೆಗೇಗೈಗೊಗೋಗೌಗಂಗಃ
ಘಾಘಿಘೀಘುಘೂಘೃಘೆಘೇಘೈಘೊಘೋಘೌಘಂಘಃ
ಙಾಙಿಙೀಙುಙೂಙೃಙೆಙೇಙೈಙೊಙೋಙೌಙಂಙಃ
ಚಾಚಿಚೀಚುಚೂಚೃಚೆಚೇಚೈಚೊಚೋಚೌಚಂಚಃ
ಛಾಛಿಛೀಛುಛೂಛೃಛೆಛೇಛೈಛೊಛೋಛೌಛಂಛಃ
ಜಾಜಿಜೀಜುಜೂಜೃಜೆಜೇಜೈಜೊಜೋಜೌಜಂಜಃ
ಝಾಝಿಝೀಝುಝೂಝೃಝೆಝೇಝೈಝೊಝೋಝೌಝಂಝಃ
ಞಾಞಿಞೀಞುಞೂಞೃಞೆಞೇಞೈಞೊಞೋಞೌಞಂಞಃ
ಟಾಟಿಟೀಟುಟೂಟೃಟೆಟೇಟೈಟೊಟೋಟೌಟಂಟಃ
ಠಾಠಿಠೀಠುಠೂಠೃಠೆಠೇಠೈಠೊಠೋಠೌಠಂಠಃ
ಡಾಡಿಡೀಡುಡೂಡೃಡೆಡೇಡೈಡೊಡೋಡೌಡಂಡಃ
ಢಾಢಿಢೀಢುಢೂಢೃಢೆಢೇಢೈಢೊಢೋಢೌಢಂಢಃ
ಣಾಣಿಣೀಣುಣೂಣೃಣೆಣೇಣೈಣೊಣೋಣೌಣಂಣಃ
ತಾತಿತೀತುತೂತೃತೆತೇತೈತೊತೋತೌತಂತಃ
ಥಾಥಿಥೀಥುಥೂಥೃಥೆಥೇಥೈಥೊಥೋಥೌಥಂಥಃ
ದಾದಿದೀದುದೂದೃದೆದೇದೈದೊದೋದೌದಂದಃ
ಧಾಧಿಧೀಧುಧೂಧೃಧೆಧೇಧೈಧೊಧೋಧೌಧಂಧಃ
ನಾನಿನೀನುನೂನೃನೆನೇನೈನೊನೋನೌನಂನಃ
ಪಾಪಿಪೀಪುಪೂಪೃಪೆಪೇಪೈಪೊಪೋಪೌಪಂಪಃ
ಫಾಫಿಫೀಫುಫೂಫೃಫೆಫೇಫೈಫೊಫೋಫೌಫಂಫಃ
ಬಾಬಿಬೀಬುಬೂಬೃಬೆಬೇಬೈಬೊಬೋಬೌಬಂಬಃ
ಭಾಭಿಭೀಭುಭೂಭೃಭೆಭೇಭೈಭೊಭೋಭೌಭಂಭಃ
ಮಾಮಿಮೀಮುಮೂಮೃಮೆಮೇಮೈಮೊಮೋಮೌಮಂಮಃ
ಯಾಯಿಯೀಯುಯೂಯೃಯೆಯೇಯೈಯೊಯೋಯೌಯಂಯಃ
ರಾರಿರೀರುರೂರೃರೆರೇರೈರೊರೋರೌರಂರಃ
ಲಾಲಿಲೀಲುಲೂಲೃಲೆಲೇಲೈಲೊಲೋಲೌಲಂಲಃ
ವಾವಿವೀವುವೂವೃವೆವೇವೈವೊವೋವೌವಂವಃ
ಶಾಶಿಶೀಶುಶೂಶೃಶೆಶೇಶೈಶೊಶೋಶೌಶಂಶಃ
ಷಾಷಿಷೀಷುಷೂಷೃಷೆಷೇಷೈಷೊಷೋಷೌಷಂಷಃ
ಸಾಸಿಸೀಸುಸೂಸೃಸೆಸೇಸೈಸೊಸೋಸೌಸಂಸಃ
ಹಾಹಿಹೀಹುಹೂಹೃಹೆಹೇಹೈಹೊಹೋಹೌಹಂಹಃ
ಳಾಳಿಳೀಳುಳೂಳೃಳೆಳೇಳೈಳೊಳೋಳೌಳಂಳಃ

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಪದಗಳು ಚಾರ್ಟ್

ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ | Kannada Kagunita Best No1 Vyakarana
ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ | Kannada Kagunita Best No1 Vyakarana

Ka to la kagunita in kannada

ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ | Kannada Kagunita Best No1 Vyakarana
ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ | Kannada Kagunita Best No1 Vyakarana

FAQ

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು ?

ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ

ನೀವು ಕಾಗುಣಿತ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ ಇಂದ ಳ್ ವರೆಗಿನ 34 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು pdf

ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ , ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ | Kannada Kagunita Best No1 Vyakarana

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *