ಮನಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಗಾದೆ ಮಾತು ಪ್ರಬಂಧ ವಿಸ್ತರಣೆ Pdf | Manasiddare Marga Kannada Gadhe Vistarane Pdf Download

ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ Pdf | Manasiddare Marga Kannada Gadhe Vistarane Pdf Best No1 PDF

manasiddare marga kannada gadhe vistarane pdf, ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ Pdf, Gade Matugalu Kannadadalli Vistarane Pdf Download, kannada gadegalu, gadhe mathugalu, ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು, ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಗಾದೆ ಮಾತು ಅರ್ಥ pdf download

Manasiddare Marga Kannada Gadhe Vistarane Pdf Download

ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಗಾದೆ ಮಾತು ಅರ್ಥ pdf ನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Spardhavani Telegram

ಮನಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಗಾದೆ ಮಾತು ಪ್ರಬಂಧ ವಿಸ್ತರಣೆ Pdf

ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಸಾಧನೆಗೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯ – ಒಂದು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ ಪಯತ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ

ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ Pdf | Manasiddare Marga Kannada Gadhe Vistarane Pdf  Best No1 PDF

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸು-ಪಯತ್ನಗಳಿರದಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು? ಶಿವ ಕೊಟ್ಟ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಗೂಟಕ್ಕೆ ತೂಗುಹಾಕಿದರೆ ಅದು ತುಂಬುತ್ತದೆಯೇ? ಮನೆ-ಮನೆ ಅಲೆಯಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು.

ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಗಾದೆ ಮಾತು | Manasiddare Marga Gaade In Kannadan Best No1 Gade Mathu

ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಗಾದೆ ಮಾತು ಅರ್ಥ pdf download

ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಗಾದೆ ಮಾತು | Manasiddare Marga Gaade In Kannadan Best No1 Gade Mathu
ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಗಾದೆ ಮಾತು | Manasiddare Marga Gaade In Kannadan Best No1 Gade Mathu

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *