8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | Kannada Notes 8th Standard

8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | Kannada Notes 8th Standard

8th standard kannada notes, 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 8th Standard Kannada Notes Pdf, 8th Standard Kannada Lessons Notes, 8th Class Kannada Notes Pdf Kseeb Solutions For Class 8 Kannada Notes Kannada Notes 8th Standard Guide Summary Pdf Download in Kannada Medium Karnataka State Syllabus 8 Std Kannada Notes Kannada Notes of 8th Standard 8th Kannada Notes 8th Kannada Notes Pdf Eight Standard Kannada Notes ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 8th Standard Kannada Notes of Lesson 8th Standard State Syllabus Kannada Notes 8th Kannada All Poem Notes, 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

Kannada Notes 8th Standard

Spardhavani Telegram
8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | Kannada Notes 8th Standard
8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

ಗದ್ಯ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಠದ ಹೆಸರುಗಳುಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02ನೀರುಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಧಕಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05ಹೂವಾದ ಹುಡುಗಿಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06ಯಶೋಧರೆಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07ಅಮ್ಮಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಪದ್ಯಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಪಾಠದ ಹೆಸರುಗಳುಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02ಭಾರತೀಯತೆಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03ಗೆಳೆತನಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04ಬಹುಮಾನಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05ವಚನಾಮೃತಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
06ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
07ಜೀವನ ದರ್ಶನಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
08ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | Kannada Notes 8th Standard
8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | Kannada Notes 8th Standard

ಪಠ್ಯ ಪೂರಕ ವಿಷಯಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಪಾಠದ ಹೆಸರುಗಳುಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
01ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವುಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
02ಸಾರ್ಥಕಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
03ಆಹುತಿಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
04ಭೂಕೈಲಾಸಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
05ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳುಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | Kannada Notes 8th Standard

8ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪಾಠದ ಹೆಸರುಲಿಂಕ್
ಆಧಾರಗಳು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳುಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯ Notesಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

4 thoughts on “8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | Kannada Notes 8th Standard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *