ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ Pdf | Kannada Alphabets Pdf Download

Kannada ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ Pdf | Kannada A AA E EE Pdf Best No1 PDF

Kannada A AA E EE Pdf, kannada alphabets pdf free download, kannada varnamale chart pdf, kannada alphabets with words and pictures pdf, kannada ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ pdf

Kannada A AA E EE Pdf

ಅ ಆ ಇ ಈ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Spardhavani Telegram
Kannada ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ Pdf | Kannada A AA E EE Pdf Best No1 PDF

A AA E EE in Kannada

ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ೠ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ
ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ
ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ
ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ
ತ ಥ ದ ಧ ನ
ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ
ಯ ರ ಱ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ ೞ

Kannada ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ Pdf | Kannada A AA E EE Pdf Best No1 PDF

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *