ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ । Adesha Sandhi Examples in Kannada

pngtree blue carbon background with sport style and golden light image 371487

Adesha Sandhi Examples in Kannada । ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

adesha sandhi examples in kannada, adesha sandhi,  examples for adesha sandhi in kannada, adesha sandhi kannada, ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಎಂದರೇನು ,ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗೆ 10 ಉದಾಹರಣೆ ,

Adesha Sandhi Examples in Kannada

Spardhavani Telegram

ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಇದು ಕನ್ನಡದ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ , ಸಂಧಿಯಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರುವುದೇ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ .

ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಪದದ ಮೊದಲ ವ್ಯಂಜನದ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಂಜನ ಬರುತ್ತದೆ .

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಪದದ ಮೊದಲಿನ ಕ್ , ತ್ , ಪ್ ಗಳಿಗೆ ಗ್ , ದ್ , ಬ್ ಗಳು ಆದೇಶವಾಗುವುದರಿಂದ , ಈ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು .

 ಕೆಲವು ಕಡೆ ” ಪ ” ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ ಚ ‘ ಕಾರ ಮ್ ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ ವ ‘ ಕಾರ ಆದೇಶವಾಗುತ್ತದೆ .

ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಎಂದರೇನು | Adesha Sandhi Examples in Kannada Best No1 Kannada Vyakarana
 Adesha Sandhi Examples in Kannada Best No1 Kannada Vyakarana

ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗೆ 10 ಉದಾಹರಣೆ

 ಕಂಬನಿ = ಕಣ್ + ಪನಿ 

ಮಳೆಗಾಲ = ಮಳೆ + ಕಾಲ

ಹಳೆಗನ್ನಡ = ಹಳೆ + ಕನ್ನಡ

ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ ಬೆಟ್ಟದ + ತಾವರೆ

 ಕೆಂಗೆಟ್ಟು = ಕಣ್ + ಕೆಟ್ಟು

 ಅಡಿಗಲ್ಲು = ಅಡಿ + ಕಲ್ಲು

 

‘ಕ‘ ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ಗ‘ ಕಾರ ಆದೇಶ

 
ಹರಿ+ ಕೋಲು = ಹರಿಗೋಲು
ಕೊನೆ + ಕಾಣು= ಕೊನೆಗಾಣು
ಚಳಿ + ಕಾಲ = ಚಳಿಗಾಲ
ಹೊಸ + ಕನ್ನಡ = ಹೊಸಗನ್ನಡ
 
ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಎಂದರೇನು | Adesha Sandhi Examples in Kannada Best No1 Kannada Vyakarana
 Adesha Sandhi Examples in Kannada Best No1 Kannada Vyakarana

‘ತ‘ ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ದ ‘ ಕಾರ ಆದೇಶ

 
ಬೆಟ್ಟ + ತಾವರೆ=ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ
ಕೈ + ತೊಳೆ = ಮೈದೊಳೆ
ಕೈ + ತುಂಬಿ = ಕೈದುಂಬಿ
ಒಳ + ತುಟಿ = ಒಳದುಟಿ
ಬೆಳು + ತಿಂಗಳು = ಬೆಳದಿಂಗಳು
 
 

‘ಪ‘ ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ಬ‘ ಕಾರ ಆದೇಶ

 
ಹೂ+ ಪುಟ್ಟಿ = ಹೂಬುಟ್ಟಿ
ಒಮ್ + ಪತ್ತು = ಒಂಬತ್ತು
ಸುಖ + ಪಡು = ಸುಖಬಡು

adesha sandhi examples in kannada

adesha sandhi examples in kannada
ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ಸ್ವರ ಬಂದರೆ ಲೋಪಸಂಧಿಯೋ , ಆಗಮಸಂಧಿ ಆಗುವ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದೆವು .

ಈಗ ಸ್ವರದ ಮುಂದೆ ವ್ಯಂಜನ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಜನದ ಮುಂದೆ ವ್ಯಂಜನ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಸಂಧಿಕಾರ ನಡೆಯುವುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ .

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ , ಮಳೆ + ಕಾಲ ಎಂಬೆರಡು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ೨ ನೆಯ ಪದ [ ಉತ್ತರಪದ ] ದ ಮೊದಲನೆಯ ‘ ಕ ‘ ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ ಗ ‘ ಕಾರ ಬಂದಿದೆ .

‘ ಚಳಿಗಾಲ ‘ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಇದರಂತೆಯೇ ಕಕಾರಕ್ಕೆ ಗಕಾರ ಬಂದಿದೆ .

 

ಬೆಟ್ಟ + ತಾವರೆ ಎಂಬೆರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ೨ ನೆಯ ಪದದ ಮೊದಲಕ್ಷರವಾದ ತ ಕಾರಕ್ಕೆ ದ ಕಾರ ಬಂದಿದೆ .

[ ಅಂದರೆ ತ್ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ದ್ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನ ಬಂದಿದೆ ) ಕಣ್ + ಪನಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹ ಕಾರಕ್ಕೆ ಬ ಕಾರ ಬಂದಿದೆ .

ಹೀಗೆ ಸಂಧಿ ಯಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರುವುದೇ ಆದೇಶವೆನಿಸುವುದು .

ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವಾಗುವಿಕೆಯು ಉತ್ತರ ಪದದ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರಬೇಕು.

ಸಂಧಿಯಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ( ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ) ಬೇರೊಂದು ಅಕ್ಷರವು ಬರುವುದೇ ಆದೇಶಸಂಧಿಯೆನಿಸುವುದು .

ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶಸಂಧಿಯಾಗುವುದು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

 

ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು 

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು

ಲೋಪ ಸಂಧಿ

ಆಗಮ ಸಂಧಿ

ಗುಣ ಸಂಧಿ

FAQ

ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಎಂದರೇನು?

ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಇದು ಕನ್ನಡದ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ , ಸಂಧಿಯಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರುವುದೇ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ

ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗೆ 10 ಉದಾಹರಣೆ?

‘ಪ‘ ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ವ‘ ಕಾರ ಆದೇಶ

ಬಿಲ್ + ಪಿಡಿ = ಬಿಲ್ವಡಿ
ನಡೆ+ ಪೆಣ = ನಡೆವೆಣ

‘ಬ‘ ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ವ‘ ಕಾರ ಆದೇಶ
ಕೈ + ಬೇನೆ = ಕೈ ವೇನೆ
ಕಡು + ಬೆಳ್ಳು + ಕಡವೆಳ್ಳು

‘ಮ‘ ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ವ‘ ಕಾರ ಆದೇಶ
ಒಳ + ಮನೆ = ಒಳವನೆ
ಒಳ +ಮಾತು = ಒಳಲ್ವಾತು

‘ಸ‘ ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ಚ,ಛ,ಜ‘ಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಸಂಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

‘ಸ‘ ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ಚ‘ ಕಾರ ಆದೇಶ
ಇನ್ + ಸರ= ಇಂಚರ
ಒಳ + ಸರ= ಒಳ್ಚರ

‘ಸ‘ ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ಛ ‘ ಕಾರ ಆದೇಶ

ನೂರ್ + ಸಾಸಿರ = ನೂಛಾ೯ಸಿರ್
ಪದಿನೆಣೆ + ಸಾಸಿರಿ = ಪದಿನೆಣ್ಣಸಿರ
‘ಸ‘ ಕಾರಕ್ಕೆ ‘ಜ‘ ಕಾರ ಆದೇಶ
ಮುಂ+ ಸರಿ = ಮುಂಜರಿ
ಹಿನ್ + ಸೆರಗು = ಹಿಂಸೆರಗು

1 thoughts on “ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ । Adesha Sandhi Examples in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *