ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು । NCERT Books In Kannad

ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು । NCERT Books In Kannad

NCERT Books In Kannada, NCERT Bashantara Series, ncert books in kannada medium

NCERT Books In Kannad

ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

1st PUC Economics Part – 1 & Part – 2 Text Books in Kannada as per NCERT Syllabus

81zIgSdBaAL. SL1500

1st Lang English + 2nd Lang Kannada + 3rd Lang Hindi + Mathematics + Science + Social Science|Part 1 & 2, English Medium|Set Of 6 Books|As Per NCERT Syllabus State / CBSE

71qpfFJ43jL

2nd PUC – ITIHASA – Student’s Illuminator|Based On NCERT Text Book

61GozRbig3L

Vyavahara Adhyayana|Student Illuminator-NCERT

61GDB

Arthashastra [Student Illuminator-NCERT Based

61jGjpwtRPL
ಎನ್‌ಸಿಇಆರ್‌ಟಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು । NCERT Books In Kannad

ಇತರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *