ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು । Who is The Father Of Railway Engine in India

Who is The Father Of Railway Engine in India

ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು?

Who is The Father Of Railway Engine in India ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು?

Spardhavani Telegram
ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು | who is the father of railway engine in india BEST NO1 FAQ
ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು?

FAQ

ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು?

ಅಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಅವರನ್ನ ಭಾರತದ ರೇಲ್ವೆಯ ಜನಕ ಅಥವಾ ಪಿತಾಮಹ

ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು | who is the father of railway engine in india BEST NO1 FAQ
who is the father of railway engine in india Kannada

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಓದಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *