ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ | Jhansi Rani Lakshmi Bai in Kannada 

ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ 

ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮನುಬಾಯಿ 

ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ

ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಛಬಿಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 

 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮೋರೋಪಂತ್. 

ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 

ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ.  

ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 1835ರ ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.  

ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 

1842 ರಲ್ಲಿ  ಮನುಬಾಯಿಯು ಝಾನ್ಸಿಯ ಕೊನೆಯ ಪೇಶ್ವೆ ರಾಜ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.  

ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 

ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಮನುಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಛಬಿಲಿಯಿಂದ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 

ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಮನುಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಛಬಿಲಿಯಿಂದ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ