ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಡಿ.ಎ.ಆರ್ . ಪೋಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ :- ಬೆಂಗಳೂರು

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ :- ಬೆಂಗಳೂರು

ಸ್ಪೇಶಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ :- ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ :- ಮೈಸೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ :-  ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ :-  ಕಲಬುರಗಿ

ವೈರಲೆಸ್ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ :- ಬೆಂಗಳೂರು 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು 7 ವಲಯಗಳು

1 thoughts on “ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *