ಕ ಕಾ ಕಿ ಕೀ ಕನ್ನಡ | Kannada Ka Kaa Ki Kee

ಕ ಕಾ ಕಿ ಕೀ ಕನ್ನಡ | Kannada Ka Kaa Ki Kee

Kannada Ka Kaa Ki Kee, ಕನ್ನಡ ಕ ಕಾ ಕಿ ಕೀ, Ka Kaa Ki kee in Kannada letters aksharagalu full chart, ಕ ಕಾ ಕಿ ಕೀ ಕು ಕೂ ಕೃ ಕೆ ಕೇ ಕೈ ಕೊ ಕೋ ಕೌ ಕಂ ಕಃ

Kannada Ka Kaa Ki Kee

Telegram Group
ಕ ಕಾ ಕಿ ಕೀ ಕು ಕೂ ಕೃ ಕೄ ಕೆ ಕೇ ಕೈ ಕೊ ಕೋ ಕೌ ಕಂ ಕಃ
ಖ ಖಾ ಖಿ ಖೀ ಖು ಖೂ ಖೃ ಖೄ ಖೆ ಖೇ ಖೈ ಖೊ ಖೋ ಖೌ ಖಂ ಖಃ
ಗ ಗಾ ಗಿ ಗೀ ಗು ಗೂ ಗೃ ಗೄ ಗೆ ಗೇ ಗೈ ಗೊ ಗೋ ಗೌ ಗಂ ಗಃ
ಘ ಘಾ ಘಿ ಘೀ ಘು ಘೂ ಘೃ ಘೄ ಘೆ ಘೇ ಘೈ ಘೊ ಘೋ ಘೌ ಘಂ ಘಃ
ಙ ಙಾ ಙಿ ಙೀ ಙು ಙೂ ಙೃ ಙೄ ಙೆ ಙೇ ಙೈ ಙೊ ಙೋ ಙೌ ಙಂ ಙಃ
ಚ ಚಾ ಚಿ ಚೀ ಚು ಚೂ ಚೃ ಚೄ ಚೆ ಚೇ ಚೈ ಚೊ ಚೋ ಚೌ ಚಂ ಚಃ
ಛ ಛಾ ಛಿ ಛೀ ಛು ಛೂ ಛೃ ಛೄ ಛೆ ಛೇ ಛೈ ಛೊ ಛೋ ಛೌ ಛಂ ಛಃ
ಜ ಜಾ ಜಿ ಜೀ ಜು ಜೂ ಜೃ ಜೄ ಜೆ ಜೇ ಜೈ ಜೊ ಜೋ ಜೌ ಜಂ ಜಃ
ಝ ಝಾ ಝಿ ಝೀ ಝು ಝೂ ಝೃ ಝೄ ಝೆ ಝೇ ಝೈ ಝೊ ಝೋ ಝೌ ಝಂ ಝಃ
ಞ ಞಾ ಞಿ ಞೀ ಞು ಞೂ ಞೃ ಞೄ ಞೆ ಞೇ ಞೈ ಞೊ ಞೋ ಞೌ ಞಂ ಞಃ

ಕ ಕಾ ಕಿ ಕೀ ಕನ್ನಡ

ಟ ಟಾ ಟಿ ಟೀ ಟು ಟೂ ಟೃ ಟೄ ಟೆ ಟೇ ಟೈ ಟೊ ಟೋ ಟೌ ಟಂ ಟಃ
ಠ ಠಾ ಠಿ ಠೀ ಠು ಠೂ ಠೃ ಠೄ ಠೆ ಠೇ ಠೈ ಠೊ ಠೋ ಠೌ ಠಂ ಠಃ
ಡ ಡಾ ಡಿ ಡೀ ಡು ಡೂ ಡೃ ಡೄ ಡೆ ಡೇ ಡೈ ಡೊ ಡೋ ಡೌ ಡಂ ಡಃ
ಢ ಢಾ ಢಿ ಢೀ ಢು ಢೂ ಢೃ ಢೄ ಢೆ ಢೇ ಢೈ ಢೊ ಢೋ ಢೌ ಢಂ ಢಃ
ಣ ಣಾ ಣಿ ಣೀ ಣು ಣೂ ಣೃ ಣೄ ಣೆ ಣೇ ಣೈ ಣೊ ಣೋ ಣೌ ಣಂ ಣಃ
ತ ತಾ ತಿ ತೀ ತು ತೂ ತೃ ತೄ ತೆ ತೇ ತೈ ತೊ ತೋ ತೌ ತಂ ತಃ
ಥ ಥಾ ಥಿ ಥೀ ಥು ಥೂ ಥೃ ಥೄ ಥೆ ಥೇ ಥೈ ಥೊ ಥೋ ಥೌ ಥಂ ಥಃ
ದ ದಾ ದಿ ದೀ ದು ದೂ ದೃ ದೄ ದೆ ದೇ ದೈ ದೊ ದೋ ದೌ ದಂ ದಃ
ಧ ಧಾ ಧಿ ಧೀ ಧು ಧೂ ಧೃ ಧೄ ಧೆ ಧೇ ಧೈ ಧೊ ಧೋ ಧೌ ಧಂ ಧಃ
ನ ನಾ ನಿ ನೀ ನು ನೂ ನೃ ನೄ ನೆ ನೇ ನೈ ನೊ ನೋ ನೌ ನಂ ನಃ

ka kaa ki kee kannada aksharagalu

ಪ ಪಾ ಪಿ ಪೀ ಪು ಪೂ ಪೃ ಪೄ ಪೆ ಪೇ ಪೈ ಪೊ ಪೋ ಪೌ ಪಂ ಪಃ
ಫ ಫಾ ಫಿ ಫೀ ಫು ಫೂ ಫೃ ಫೄ ಫೆ ಫೇ ಫೈ ಫೊ ಫೋ ಫೌ ಫಂ ಫಃ
ಬ ಬಾ ಬಿ ಬೀ ಬು ಬೂ ಬೃ ಬೄ ಬೆ ಬೇ ಬೈ ಬೊ ಬೋ ಬೌ ಬಂ ಬಃ
ಭ ಭಾ ಭಿ ಭೀ ಭು ಭೂ ಭೃ ಭೄ ಭೆ ಭೇ ಭೈ ಭೊ ಭೋ ಭೌ ಭಂ ಭಃ
ಮ ಮಾ ಮಿ ಮೀ ಮು ಮೂ ಮೃ ಮೄ ಮೆ ಮೇ ಮೈ ಮೊ ಮೋ ಮೌ ಮಂ ಮಃ
ಯ ಯಾ ಯಿ ಯೀ ಯು ಯೂ ಯೃ ಯೄ ಯೆ ಯೇ ಯೈ ಯೊ ಯೋ ಯೌ ಯಂ ಯಃ
ರ ರಾ ರಿ ರೀ ರು ರೂ ರೃ ರೄ ರೆ ರೇ ರೈ ರೊ ರೋ ರೌ ರಂ ರಃ
ಲ ಲಾ ಲಿ ಲೀ ಲು ಲೂ ಲೃ ಲೄ ಲೆ ಲೇ ಲೈ ಲೊ ಲೋ ಲೌ ಲಂ ಲಃ
ವ ವಾ ವಿ ವೀ ವು ವೂ ವೃ ವೄ ವೆ ವೇ ವೈ ವೊ ವೋ ವೌ ವಂ ವಃ
ಶ ಶಾ ಶಿ ಶೀ ಶು ಶೂ ಶೃ ಶೄ ಶೆ ಶೇ ಶೈ ಶೊ ಶೋ ಶೌ ಶಂ ಶಃ
kannada ka kaa ki kee ku koo
ಷ ಷಾ ಷಿ ಷೀ ಷು ಷೂ ಷೃ ಷೄ ಷೆ ಷೇ ಷೈ ಷೊ ಷೋ ಷೌ ಷಂ ಷಃ
ಸ ಸಾ ಸಿ ಸೀ ಸು ಸೂ ಸೃ ಸೄ ಸೆ ಸೇ ಸೈ ಸೊ ಸೋ ಸೌ ಸಂ ಸಃ
ಹ ಹಾ ಹಿ ಹೀ ಹು ಹೂ ಹೃ ಹೄ ಹೆ ಹೇ ಹೈ ಹೊ ಹೋ ಹೌ ಹಂ ಹಃ
ಳ ಳಾ ಳಿ ಳೀ ಳು ಳೂ ಳೃ ಳೄ ಳೆ ಳೇ ಳೈ ಳೊ ಳೋ ಳೌ ಳಂ ಳಃ
Telegram Group
ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 112 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳು | WCD ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನೇಮಕಾತಿ 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *