ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿದೆ 

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಭಗವತಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಸೂರನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಮಹಿಷಾಸುರನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಹಿಷ-ಉರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯು ಕೊಂದಳು.  

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

– ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್ ರವರು ಮೈಸೂರನ್ನು ಕಮೀಷನರ್‌ಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದರು . 

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

– ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು .  – ಇಲ್ಲಿ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಿದೆ , ಈ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ 1902 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ , ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವರು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಬರೆದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು . 

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ  

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

– ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

– ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಲು 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ