ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರರು   & ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು

ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು,

ಎಮ್.ಎಫ್ ಹುಸೇನ್   ರವಿ ವರ್ಮ    

ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು,

ಷ್ಣು ದಾಸ್     ಎ.ಕೆ. ಹಾಲ್ಬರ್       ಅಮೃತ        ಶೆರ್ಗಿಲ್    

ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರರು

ಆರ್.ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ   ಬಾಳ ಠಾಕ್ರೆ   

ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರರು

ವಿಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೆ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು 

ಕೆರೆಮನೆ ಶಂಭು ಹೆಗ್ಡೆ  ಕೆರೆಮನೆ    ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ    

ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು 

ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ  ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೆ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು 

ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ  ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೆ 

ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರರು & ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು