ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಬೇಸಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ 

ಬೇಸಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ 

ಬೇಸಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ 

ಬೇಸಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ 

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ 

ಈ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬೈಸಾಕಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯ ಹೊಯ್ಲು  ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹೊಯ್ಲು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ