ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

RBI - Reserve Bank of India  

RBI - Reserve Bank of India  

ಸ್ಥಾಪನೆ-1935 ಎಪ್ರಿಲ್ 01 ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ. 

ಸ್ಥಾಪನೆ-1935 ಎಪ್ರಿಲ್ 01 ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ. 

ಸ್ಥಾಪನೆ-1935 ಎಪ್ರಿಲ್ 01 ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ. 

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ- ಮುಂಬೈ 

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ- ಮುಂಬೈ 

ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ - 5 ಕೋಟಿ 

ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ - 5 ಕೋಟಿ 

ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೋಟಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ನೋಟು ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ R.B.I ನ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ