ಲಿಂಗಗಳು

ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದ ಕುರುಹಿನ ನಾಮ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ' ಲಿಂಗ ' ಎನ್ನುವರು . ಇದು ಗಂಡಸು , ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ .  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ  ಪುಲ್ಲಿಂಗ  ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ  ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಗಳೆಂದು ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ

ಪುಲ್ಲಿಂಗ

ಪುರುಷರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಾಮಪದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ' ಪುಲ್ಲಿಂಗ ' ಶಬ್ದಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರು .

ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ

ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಾಮಪದಗಳು ಮಾತ್ರ “ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ' ಶಬ್ದಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರು .

ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ

ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಜಿವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಾಮಪದಗಳು ' ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು ಎಂದು ಹೆಸರು .

ದ್ವಿಲಿಂಗ ಪದಗಳು

ಪು - ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು

ಇವು ಪುಲ್ಲಿಂಗ , ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳ ಅರ್ಥಕೊಡು ವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ

ದ್ವಿಲಿಂಗ ಪದಗಳು

ಪುನ್ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು

ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಪುಲ್ಲಿಂಗ , ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಶಬ್ದಗಳು

ದ್ವಿಲಿಂಗ ಪದಗಳು

ಸ್ತ್ರೀ - ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು

ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ - ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಶಬ್ದಗಳು

ತ್ರಿಲಿಂಗಗಳು

ಇವು ಮೂರು ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶಬ್ದಗಳು . ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಸರ್ವನಾಮ , ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ , ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗುವುದರಿಂದ ಇವನ್ನು “ ವಿಶೇಷ್ಯಾದೀನಲಿಂಗ ' ಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯುವರು.