ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು 

ಆರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ದರಿದ್ರ ಖಂಡಿತ 

ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು  

ತಗ್ಗು ಗದ್ದೆಗೆ ಮಾರು ಬೆಳೆ , ಎತ್ತರ ಗದ್ದೆಗೆ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ 

ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು  

ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ಕೇಳದೆ ಹೋಯಿತು  

ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು  

ಮಾಡಿದ ಆರಂಬ ನೋಡದೆ ಹೋಯಿತು 

ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು  

ಉತ್ತರೆ ಮಳೆ ಹುಯ್ದರೆ ಉತ್ತೆತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾದೆ  

ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು  

ಆರಿದ್ರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಉಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿಬಿಡು  

ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು  

ಮಿಕ್ಕ ಎಳ್ಳು ಮೃಗಶಿರೇಲಿ ಚೆಲ್ಲು  

ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು  

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಲು