ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

 ಜನನ :- :ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 1938

ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

1987 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.  

ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

2001 ರಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಇತರ ಗೌರವಗಳಾಗಿವೆ 

ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ "ಲಿಂಗ ಬಂದ"ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.  

ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು  

ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾಡು ಮಟ್ಟು ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ 24 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬರೆದರು. 

ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

–ನಿಧನ :-  ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 2007

ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು  ಓದಲು  ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್  ಮಾಡಿ