30 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 

ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬಂದರು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? 

– ಉತ್ತರಕನ್ನಡ – ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಅತ್ತಿವೇರಿ ಪಕ್ಷಿದಾಮ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ? – ಉತ್ತರಕನ್ನಡ – ಶಿವಮೋಗ್ಗಾ

– ಉತ್ತರಕನ್ನಡ

ಗುಡವಿ ಪಕ್ಷಿದಾಮ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? 

– ಶಿವಮೋಗ್ಗಾ – ಮಂಡ್ಯಾ

– ಶಿವಮೋಗ್ಗಾ

ಭೋನಾಳ ಪಕ್ಷಿದಾಮ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? 

– ಯಾದಗಾರಿ – ಹಾವೇರಿ 

ಯಾದಗಾರಿ

ಬಂಕಾಪುರ ನವಿಲುಧಾಮ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? 

– ಹಾವೇರಿ – ಗದಗ್ 

ಹಾವೇರಿ

ಮಾಗಡಿ ಪಕ್ಷಿದಾಮ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? 

– ಗಧಗ್ – ಹಾವೇರಿ 

– ಗಧಗ್ – ಹಾವೇರಿ 

ಗಧಗ್

ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? 

– ಮಂಡ್ಯಾ – ಮೈಸೂರು

ಮಂಡ್ಯಾ – ಮೈಸೂರು

ಮಂಡ್ಯಾ

ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು? 

– ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು – ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ

ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು

ಇನ್ನಷ್ಟು  ಓದಲು 

ಇನ್ನಷ್ಟು  ಓದಲು 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ