ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ 

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ 

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 

ಜವಹಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾಚಾನೆಹರು  .  

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 

ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನವಭಾರತ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು .  

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 

ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಂದೋಲನದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 1940 ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅವರು ಸೆರೆಮನೆವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು .  

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 

1941 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರು .ಪುನಃ  ಅದೇ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿರಿ ಚಳುವಳಿಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆರೆಮನ ಸೇರಬೇಕಾಯಿತು .  

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 

ತಂದೆ ಪಂಡಿತ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರುರವರು .  

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 

1916 ರಲ್ಲಿ ಚಾಚಾರವರಿಗೆ ಕಮಲಾಜಿಯವರೊಡನೆ ವಿವಾಹವಾಯಿತು   

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 

ಅವರಿಗೆ ಏಕಮೇವ ಪುತ್ರಿ ಇಂದಿರಾರವರು 1917 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು .  

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 

ಶ್ರೇಷ್ಠ , ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ನೆಹರು ಒಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಹೌದು   

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 

ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು 1912 ರಲ್ಲಿ ಬಂಕಿಪೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.  

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 

ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು 1912 ರಲ್ಲಿ ಬಂಕಿಪೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.  

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 

1964 ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೆಹರೂರವರು ನಿಧನರಾದರು .  

ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 

1964 ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೆಹರೂರವರು ನಿಧನರಾದರು .