ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2022 

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು  

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ 

ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರು ಚಾಲಕ 

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

24 

ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಚೆನ್ನೈ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ 

10ನೇ ತರಗತಿ  

ಸ್ಟಾಫ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆ) 

ರೂ.19900/- 

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು: 

 20.07.2022 ರ 17.00 ಗಂಟೆಒಳಗೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 

ಕಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ