ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಾಷಣ ,  ಪ್ರಬಂಧ ,  ಲೇಖನ ,  ಮಹತ್ವ 

ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? 

ಹಿಂದೂ ತಿಂಗಳ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವನ್ನು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಮಹತ್ವ 

ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗುರುವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೋಚರದಿಂದ ಅಗೋಚರದೆಡೆಗೆ, ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನತ್ತ, ನಶ್ವರದಿಂದ ಶಾಶ್ವತದೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಅನುಪಮ ಪಯಣ. ನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಲು  ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ