ಎಫ್.ಡಿ.ಎ & ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ 

ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಉಪಕರಣ 

-ಪ್ಯಾಥೋಮೀಟರ್ 

ಏಳು ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಗರ 

ರೋಮ್ 

ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್‌ ಇರುವ ಜಾಗ 

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 

ಭಾರತದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು 

ಬಾಂಬೆ 

ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳ ರಾಜ 

ಮೆಣಸು 

ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳ ರಾಣಿ 

ಏಲಕ್ಕಿ 

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಲು  ಕೆಳಗೆ  ಕ್ಲಿಕ್  ಮಾಡಿ